Válogatott okosságok

Szurkolói gondolatok, elemzések, mélázások a válogatottainkról, válogatás nélkül.

Ajánlataink

Sztancsik Richárd: Városok, stadionok, kocsmák

Rendelje meg közvetlenül a szerzőtől!

varosok.stadionok@gmail.com

Ár 2999 Ft.Részletek itt


kupanap.jpghungarianultras.jpg

Friss topikok

Facebook oldalunk

Időkapszula: NB I. 1984/85 – Klubcsapataink nemzetközi kupaszereplése 3. forduló, 2. kör

2022.06.21. 06:39 maribor_

1984. december 12., a hónap második szerdája

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_headlines_kormanyesku_dr_marothy_laszlo_dr_csehak_judit_czinege_lajos_olah_istvan_dr_medve_laszlo.jpgAz Elnöki Tanács ülésén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének javaslatára személyi kérdésekben határozott. Az átalakított kormány új tagjai leteszik a hivatali esküt, (balról jobbra): dr. Maróthy László, dr. Csehák Judit, Czinege Lajos, Oláh István és dr. Medve László

Lássuk először az elmúlt hét legfontosabb közéleti és külpolitikai eseményeit.

december 6.

A Minisztertanács ülésén Lázár György tájékoztatást adott Wilfried Martensnek, a Belga Királyság miniszterelnökének hazánkban tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul vette.

A Minisztertanács megvitatta az 1985. évi állami költségvetésről szóló törvény tervezetét, és úgy határozott, hogy a javaslatot az országgyűlés elé terjeszti.

A kormány a Szakszervezetek Országos Tanácsának elnökségével közös irányelveket fogadott el az új vállalatvezetési formák létrehozásával összefüggő feladatokról.

A Minisztertanács megtárgyalta és elfogadta a Heves megyei tanács végrehajtó bizottságának saját munkájáról, a megye társadalmi-gazdasági helyzetéről és az oktatáspolitikai feladatok teljesítésének menetéről adott beszámolóját. Elismerve az eredményeket, felhívta a végrehajtó bizottságot, hogy tegyen további erőfeszítéseket a tanácsi munka demokratizmusának fejlesztésére, az egyes területek fejlettségi szintje közötti különbségek mérséklésére, a közoktatás fejlesztési programjának végrehajtására. Felhívta a minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, hogy nyújtsanak segítséget a végrehajtó bizottság feladatainak eredményes megoldásához.

A Minisztertanács rendeletet hozott a meglevő gyógy- és üdülőhelyek adottságainak jobb kihasználására, az arra alkalmas települések üdülési, gyógyászati hasznosítására, valamint a helyi tanácsok ezzel összefüggő érdekeltségének fokozására.

Ülést tartott az Elnöki Tanács. A testület az alkotmány 22. paragrafusának (2) bekezdése alapján az országgyűlést 1984. december 19-én, szerda délelőtt tíz órára összehívja. A Minisztertanács javasolja, hogy az országgyűlés tűzze napirendre az 1985. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslatot.

Losonczi Pál tájékoztatta a testületet az Indonéz Köztársaságban tett hivatalos látogatásáról, továbbá párt- és állami küldöttség élén a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Kambodzsai Népköztársaságban és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban tett hivatalos, baráti látogatásáról.

A tájékoztatót az Elnöki Tanács egyetértőleg tudomásul vette. Megállapította, hogy a látogatások jól szolgálták a Magyar Népköztársaság külpolitikai céljait, és hozzájárultak ahhoz, hogy az érintett országokkal kapcsolataink tovább fejlődjenek.

Az Elnöki Tanács módosította a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. számú törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseit. Bővítette a víziközmű-társulatok körét, és a vízműtársulat, valamint a csatornamű-társulat mellett létrehozta a belterületi vízelvezető társulat jogintézményét: Ennek célja, hogy a belterületi vízkárveszély hatékony leküzdésében a lakossági érdekek érvényesítésének új szervezeti lehetőséget teremtsenek. A testület határozott községek alakításáról, egyesítéséről, községi tanács és közös tanácsok szervezéséről.

Az Elnöki Tanács személyi ügyekben döntött, bírákat mentett fel és választott meg.

Az Elnöki Tanács ülésén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének javaslatára személyi kérdésekben határozott:

Borbándi Jánost, a Minisztertanács elnökhelyettesét - érdemei elismerése mellett, nyugállományba vonulására tekintettel - e tisztségéből felmentette.

Maróthy Lászlót és Csehák Juditot a Minisztertanács elnökhelyetteseivé megválasztotta.

Czinege Lajos hadseregtábornokot, honvédelmi minisztert e tisztségéből felmentette, egyidejűleg a Minisztertanács elnökhelyettesévé választotta meg.

Schultheisz Emil egészségügyi minisztert - érdemei elismerése mellett, nyugállományba vonulására tekintettel - felmentette tisztségéből.

Medve László egészségügyi államtitkárt e tisztségéből felmentette, egyidejűleg egészségügyi miniszterré választotta meg.

Oláh István vezérezredest honvédelmi miniszterré választotta meg.

Csémi Károly vezérezredest, honvédelmi államtitkárt - érdemei elismerése mellett, nyugállományba vonulására tekintettel - tisztségéből felmentette, egyidejűleg Mórocz Lajos altábornagyot honvédelmi államtitkárrá választotta meg.

Hutás Imrét egészségügyi államtitkárrá választotta meg.

Az Országház Nándorfehérvári termében Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke előtt Maróthy László, Czinege Lajos, Csehák Judit, Medve László és Oláh István letette a hivatali esküt.

Az eskütételen jelen volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kormanyesku.jpgA kormány új tagjainak eskütétele

Az Elnöki Tanács Borbándi Jánosnak a munkásmozgalomban, a szocialista társadalom építésében kifejtett több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Népköztársaság Érdemrendjét;

Schultheisz Emilnek az egészségügy fejlesztése érdekében kifejtett munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendjét;

Csémi Károlynak a honvédelem erősítésében, a néphadsereg fejlesztésében, a Varsói Szerződés hadseregei közötti együttműködés, barátság elmélyítésében szerzett érdemei elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adományozta.

A kitüntetéseket az Országházban Losonczi Pál adta át. Jelen volt Kádár János és Lázár György.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_borbandi_janos_schulteisz_emil_csemi_karoly.jpgLosonczi Pál átadta az Elnöki Tanács kitüntetéseit. Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést, dr. Schultheisz Emil, a Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje kitüntetést, és Csémi Károly vezérezredes, a Magyar Népköztársaság Zászlórendje kitüntetést kapta nyugalomba vonulása alkalmából. A kitüntetésnél jelen volt Kádár János és Lázár György

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége Kállai Gyulának, a HNF Országos Tanácsa elnökének elnökletével ülést tartott. Meghallgatta Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának tájékoztatóját az MSZMP KB december 4-i üléséről. Az elnökség megvitatta, elfogadta és támogatta az MSZMP Központi Bizottságának ajánlásait személyi kérdésekben.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága ülést tartott, amelyen meghallgatta Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a budapesti pártbizottság első titkárának tájékoztatóját az MSZMP Központi Bizottságának 1984. december 4-i üléséről.

A pártbizottság Maróthy Lászlót érdemeinek elismerése mellett - más, fontos megbízatása miatt - felmentette a budapesti pártbizottság első titkári tisztségéből, és Grósz Károlyt, a Központi Bizottság tagját megválasztotta a pártbizottság első titkárának. Az ülésen részt vett és felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára.

Ali Akbar Velajati iráni külügyminiszter - aki Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására szerda este érkezett hazánkba - reggel megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén.

Ezután a Külügyminisztériumban megkezdődtek a hivatalos magyar-iráni külügyminiszteri tárgyalások. A két külügyminiszter szívélyes légkörben véleményt cserélt a nemzetközi élet legfontosabb kérdéseiről, különös figyelmet fordítva a feszültség okaira, a fegyverkezési verseny veszélyeire, annak politikai és gazdasági következményeire. Érintették a világgazdasági helyzetet, amelynek nehézségei különösen a fejlődő világ országait sújtják.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_ali_akbar_velajati_varkonyi_peter.jpgAli Akbar Velajati iráni külügyminiszter vendéglátójával, Várkonyi Péter külügyminiszterrel megkezdte a hivatalos tárgyalásokat Budapesten

Aggodalmukat fejezték ki a közel-keleti válság elhúzódása miatt, elítélték a különutas alkudozásokat, és sürgették a mielőbbi átfogó, igazságos rendezést. Támogatásukról biztosították a palesztin nép igazságos harcát törvényes jogainak biztosításáért, s rámutattak a térség haladó erői összefogásának fontosságára. Ismertették álláspontjukat az iráni-iraki háborúról, a Perzsa-öböl, az Indiai-óceán békéjével, biztonságával összefüggő kérdésekről.

Szolidaritásukról biztosították az afrikai, ázsiai és a latin-amerikai népek küzdelmét nemzeti függetlenségük megvédéséért, megszilárdításáért. A külügyminiszterek szóltak országaik külpolitikai törekvéseiről. Áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, és kifejezték egyetértésüket, hogy azok a kölcsönös érdekeknek megfelelően közös erőfeszítésekkel bővíthetők.

Ali Akbar Velajati felkereste Veress Péter külkereskedelmi és Hetényi István pénzügyminisztert is, akikkel áttekintették a két ország kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi együttműködését, bővítésének lehetőségeit. Este Várkonyi Péter díszvacsorát adott vendége tiszteletére a Külügyminisztérium vendégházában.

Gáspár Sándornak, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének vezetésével szakszervezeti küldöttség utazott Moszkvába. A delegáció részt vesz a szocialista országok szakszervezeti központjai vezetőinek tanácskozásán.

Újabb francia kísérleti atomrobbantást hajtottak végre a csendes-óceáni Mururoa korallzátony térségében. A robbantás idén már a hetedik francia atomkísérlet volt ebben a körzetben.

A libanoni kormány ragaszkodik ahhoz a követeléséhez, hogy az izraeli csapatok feltétel nélkül vonuljanak ki Dél-Libanonból. Ezt hangsúlyozta Rasid Karami libanoni miniszterelnök egy mohamedán vallási ünnep alkalmából politikusok és vallási vezetők előtt mondott beszédében, az izraeli csapatok kivonásáról Nakurában folytatott libanoni-izraeli tárgyalások nyolcadik fordulója előestéjén.

Kormányunk - mondotta Karami - vállalja akár a tárgyalások elhúzódását is, ám nem hajlandó aláírni olyan megállapodást, amely az országot Izrael „túszává” tenné. Karami leszögezte: a bejrúti kormány tartja magát ahhoz az álláspontjához, hogy Dél-Libanon egész területének tényleges ellenőrzését a libanoni központi hadsereg vegye át az ENSZ felügyelő erők támogatásával.

Mint ismeretes, a november eleje óta tartó libanoni-izraeli tárgyalásokon eddig azért nem született eredmény, mert Izrael a bejrúti kormány szerepének csökkentésére törekedve azt követeli, hogy a terület egy részét az ENSZ-csapatok, a határ közvetlen térségét pedig az általa pénzelt milíciák ellenőrizzék.

A hét elején Teheránba térített kuvaiti gép elrablói délután egy további - amerikai - utast végeztek ki, többeket viszont szabadon engedtek. Az újabb áldozat egyes jelentések szerint a pakisztáni Karacsiban működő amerikai konzulátus egyik alkalmazottja volt.

Az ENSZ teljes mértékben tudatában van annak, hogy milyen veszélyeket rejt magában a nukleáris háború kockázatának növekedése, a nemzetközi helyzet súlyosbodása - jelentette ki Ricsard Ovinnyikov, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselőjének első helyettese az ENSZ-közgyűlés 1. számú, leszerelési kérdésekkel és a nemzetközi biztonsággal foglalkozó bizottságában.

A bizottság jelenleg azt a szovjet javaslatot vitatja meg, amely az állami szintre emelt terrorizmus megengedhetetlenségének kimondását, illetve azt szorgalmazza, hogy tiltsanak meg minden olyan tevékenységet, amely a más szuverén államok társadalmi-politikai rendjének aláásására irányul. A javaslatot a hét elején terjesztette be a Szovjetunió.

A Szovjetunió - mutatott rá a továbbiakban Ovinnyikov - következetesen fellép a nemzetközi biztonság megerősítéséért, az erőszak alkalmazásának a nemzetközi kapcsolatokból való kiiktatásáért és a leszerelés megvalósításáért. Ovinnyikov utalt rá: az utóbbi időben az amerikai kormány részéről számos olyan nyilatkozat hangzott él, amelyek szerint Washington úgymond a fegyverzetkorlátozás kérdésének megoldására törekszik. A lényeg azonban az - húzta alá a szovjet diplomata -, hogy az Egyesült Államok valóban csatlakozzék a Szovjetunióhoz a konkrét problémák megoldásában, illetve annak keresésében - mondotta a szovjet képviselő.

Reagan elnök utasította a Pentagont, hogy háború esetén Izlandon helyezzen el 48 atombombát. Az információt tartalmazó titkos irat, amely a közelmúltban jutott az izlandi kormány birtokába, nagy nyugtalanságot és megdöbbenést váltott ki a szigeten, minthogy Washington erről a kérdésről nem informálta Reykjavikot.

december 7.

Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlament Nándorfehérvári-termében fogadta a hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó Ali Akbar Velajati iráni külügyminisztert. A találkozón érintették a nemzetközi élet és a magyar-iráni kapcsolatok fontosabb kérdéseit. Hangsúlyozták a különböző társadalmi rendszerű államok közötti párbeszéd fontosságát. A megbeszélésen kifejezésre juttatták a két ország érdekeltségét az együttműködés bővítésében, főként a gazdaság és a kereskedelem területén.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_ali_akbar_velajati_varkonyi_peter_lazar_gyorgy.jpgLázár György, a Minisztertanács elnöke (középen) fogadta a hazánkban tartózkodó Ali Akbar Velajati iráni külügyminisztert (balról). A találkozón részt vett Várkonyi Péter külügyminiszter (jobbról)

Lázár György, a Minisztertanács elnöke dolgozószobájában fogadta az iráni külügyminisztert. A találkozókon részt vett Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint Ali Akbar Farazi, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti és Nagy. S. Lajos, hazánk teheráni nagykövete.

A nap folyamán az iráni diplomácia vezetője felkereste Kapolyi László ipari minisztert is, akivel a magyar-iráni ipari együttműködés kérdéseiről folytatott megbeszélést. Délutáni programja keretében Ali Akbar Velajati Budapest nevezetességeivel ismerkedett.

A KISZ Központi Bizottsága ülést tartott, amelyen részt vett és felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A testület ülésének napirendjén személyi kérdések szerepeltek. A KISZ Központi Bizottsága Fejti Györgyöt, az MSZMP KB tagját, az MSZMP Borsod megyei Bizottságának első titkárává történt megválasztása miatt - érdemei elismerése mellett - felmentette első titkári tisztségéből. A KISZ Központi Bizottsága tagjai sorába kooptálta Hámori Csabát, az MSZMP KB tagját, és megválasztotta az intéző bizottság tagjának, a KISZ KB első titkárának.

Ülést tartott az MSZMP Borsod megyei Bizottsága. Az ülésen részt vett és felszólalt Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. A pártbizottság Grósz Károlyt, érdemeinek elismerése mellett - a budapesti pártbizottság első titkárává történt megválasztása miatt - felmentette első titkári beosztásából. A megyei pártbizottság első titkárává Fejti Györgyöt, a Központi Bizottság tagját választotta meg.

1985 nem alkalmas év arra, hogy a dalai láma Tibetbe látogasson, szó lehet azonban arról, hogy a tibeti egyházi méltóság felkeresse Csinghajt, valamint Szecsuan, Kanszu és Jünnan tartomány tibetiek lakta vidékeit, közölte reggel az Indiában élő dalai láma három képviselője, mielőtt a dél-kínai Kantonból Hongkongba utaztak volna. A három tibeti összesen 47 napot töltött Kínában. Pekingben vezető kínai politikusokkal tárgyaltak a dalai láma esetleges kínai látogatásáról, netán végleges hazatéréséről.

A 14. dalai láma, polgári nevén: Tendzin Gjenico, 1959-ben távozott Indiába, miután a Kínához került Tibetben, részben a klérus legfelső köreinek támogatásával, lázadás tört ki. A zendülést a kínai hadsereg leverte, a dalai lámát több tízezer híve követte Indiába.

Pekingben a kínai vezetés közölte a három képviselővel, hogy visszavárják a dalai lámát, de nem telepedhet le véglegesen ismét Tibetben. Javasolták továbbá, hogy zárják le a vitát az 1959-es eseményekről, a dalai láma és környezete mondjon le az alkudozásról. Amennyiben a láma visszatérne Kínába, méltó módon fogadnák, jó esélye lenne arra, hogy megválasszák a kínai parlament állandó bizottságának egyik elnökhelyettesévé. Az egyházi méltóságnak azonban Kína nemzeti egységéért, s nem „Tibet függetlenségéért” kellene dolgoznia. Kifogásolták továbbá, hogy minden év március 10-én Kína egyes külföldi nagykövetségei előtt tibetiek tüntetést tartanak, úgymond az 1959-es felkelés emlékezetben tartására.

Warren Andersont, az Union Carbide amerikai vállalat elnökét Bhopalba érkezése után a repülőtéren őrizetbe vették - jelentette a PTI indiai hírügynökség. Andersen azért érkezett az indiai városba, hogy részt vegyen az amerikai cég indiai leányvállalatának bhopali vegyi üzemében hétfőn történt, csaknem két és fél ezer halálos áldozatot követelő gázömlés körülményeinek kivizsgálásában, ötvenezer ember súlyos mérgezést szenvedett. Az indiai hatóságok gondatlanság vádjával vették őrizetbe. Ezzel egy időben letartóztatták a leányvállalat két helyi vezetőjét ás.

Az Egyesült Államok indiai nagykövetsége tiltakozott a letartóztatás ellen, és röviddel letartóztatása után este szabadon engedték Warren Andersont. Indiai források szerint a vádakat nem ejtették el, de nem látják szükségét, hogy Andersent a nyomozás ideje alatt letartóztatásban tartsák. 2000 dollárnyi óvadék ellenében lehetővé tették, hogy visszatérhessen hazájába. A bhopali vállalat két indiai vezetőjét, az elnököt és a vezérigazgatót továbbra is őrizetben tartják.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_bhopal.jpgÉgetik a halottakat a gázmérgezés színhelyén

Még mindig legalább hetven személyt tartottak fogva péntek hajnalban a hét elején eltérített kuvaiti repülőgép légikalózai a teheráni repülőtéren. A teheráni rádió közlése szerint a géprablók meghosszabbították ultimátumukat, ennek időpontját azonban nem tudni. Ellentmondásos jelentések érkeztek időközben a kivégzett túszok számáról és nemzetiségéről. Az IRNA iráni hírügynökség szerint az egyik kivégzett férfi korábban azt állította magáról, hogy a Karacsiban működő amerikai konzulátus vezetője. Ezzel szemben washingtoni illetékesek azt közölték, hogy az Egyesült Államok ottani konzulja életben van és nem tartózkodik a gépen.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkár felajánlotta jószolgálatait a fogva tartott túszok kiszabadítása érdekében. A kuvaiti trónörökös és miniszterelnök csütörtökön fogadta az iráni ügyvivőt, aki átadta Muszavi iráni kormányfő üzenetét. E szerint a teheráni hatóságok mindent elkövetnek azért, hogy békés módon vessenek véget az ügynek. A kuvaiti kabinet csütörtökön éjjel rendkívüli ülést tartott, amelyen a géprablás fejleményeiről volt szó. Hafez Asszad szíriai elnök fogadta Irán damaszkuszi nagykövetét és sürgette, hogy mielőbb tegyenek lépéseket a teheráni hatóságok a túszdráma megoldásáért.

Srí Lankában tamil szeparatisták egy fegyveres csoportja feltartóztatott, majd felgyújtott egy autóbuszt, és megölte annak 17 utasát. Az utasok - egy kivételével - valamennyien szingalézek voltak, azaz a többségi népcsoport tagjai. Srí Lankában ezzel már háromszázra emelkedett az utóbbi idők erőszakos cselekményei áldozatainak száma.

A kormány és az ország vallási vezetői nyugalomra szólítottak fel. A zavargások újbóli fellángolása miatt a központi kormány első ízben adott ki nyilvánosan tűzparancsot a rendőrségnek és a katonaságnak. Készültségbe helyezték a rendfenntartó erőket az ország északi vidékén is. Továbbra is érvényben van az éjszakai kijárási tilalom Colombóban, az ország fővárosában, valamint több nagyobb városban. A Srí Lanka-i rádió önkéntesek mozgósítását jelentette be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_sri_lankai_aldozatok.jpgVáltozatlanul összecsapásokról érkeznek jelentések Srí Lankáról. Képünkön: a tamilok és szingalézek közti ellenségeskedésnek néhány áldozata a dél-ázsiai szigetország egyik északi falujában

Julius Nyerere tanzániai államfő elnökletével egynapos találkozót tartottak Arusában a Dél-Afrikával szemben álló frontállamok vezetői. Angola, Botswana, Mozambik, Tanzánia, Zambia és Zimbabwe állam-, illetve kormányfője mellett jelen volt a zárt ajtók mögött folyó tanácskozáson Sam Nujoma, a Namíbia függetlenségéért küzdő SWAPO elnöke, valamint Alfred Nzo, az Afrikai Nemzeti Kongresszus elnevezésű dél-afrikai apartheidellenes szervezet főtitkára. Az értekezletről nem adtak ki közleményt.

A dél-afrikai külügyminisztérium bejelentése szerint Pretoria „széles körű” eszmecserét folytatott az elmúlt napokban a mozambiki kormány és a lázadókat tömörítő Renamo szervezet képviselőivel. A dél-afrikai szóvivő nem közölt részleteket.

A világűr békés felhasználását szorgalmazó nemzetközi erőfeszítések fokozására szólítja fel a világ országait az a határozat, amelyet ülésén fogadott el az ENSZ-közgyűlés 1. számú, leszerelési kérdésekkel és a nemzetközi biztonsággal foglalkozó bizottsága. Az egyhangúlag elfogadott határozat leszögezi: a földet körülvevő kozmikus térségben végzett békés célú kutatások aktívan segíthetik a kozmikus fegyverkezési hajsza megakadályozását. A dokumentum megállapítja: a nemzeti és a nemzetközi keretek között, egyebek mellett az ENSZ égisze alatt folytatott űrkutatási tudományos programok nagyban hozzájárulnak a kozmikus térségnek az emberiség javát szolgáló tanulmányozásához és megismeréséhez, illetőleg a nemzetközi műszaki-tudományos együttműködés további szélesítéséhez.

A palesztin nép tovább folytatja a küzdelmet nemzeti jogainak érvényesítéséért - hangsúlyozta Faruk Kaddumi, a PFSZ politikai osztályának vezetője az ENSZ-közgyűlés 39. ülésszakán a palesztinkérdés vitáját megnyitó beszédében. A PFSZ politikai osztályának vezetője felszólította a világszervezet tagállamait, hogy tegyenek erőfeszítéseket egy, az ENSZ égisze alatt megtartandó nemzetközi közel-keleti konferencia mielőbbi összehívása érdekében. A konferencián részt venne valamennyi érdekelt és érintett fél, beleértve természetesen a PFSZ-t is.

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti állomáson hajtott végre atomrobbantást.

A chilei ellenzéki Demokratikus Népi Mozgalom (MDP) december 12-re újabb országos tiltakozó napra szólította az ország lakosságát. Az akció célja Augusto Pinochet rendszerének további gyengítése. Anselmo Sule, a Szocialista Internacionálé alelnöke, a chilei Radikális Párt tagja Washingtonban arra hívta fel az amerikai kormányt, hogy támogassa az ENSZ-közgyűlés ülésszakán szavazásra kerülő határozattervezetet, amely elítéli az emberi jogok chilei megsértését. A tíz éve száműzetésben élő ellenzéki vezető hangoztatta: az Egyesült Államoknak segítenie kellene Chilében a demokratikus kormányzásra való áttérést, s közölnie kellene a juntával, hogy „nem tűri meg a diktatúrát az országban”. Sule bírálta Washingtont, amiért az támogatja a Pinochet-rendszer külföldi hitelkérelmeit.

Egyre több részlet válik ismertté a Nicaraguában garázdálkodó „Kontrák” hét elején elkövetett bestiális gyilkosságából, amelynek során 21 kávészedő fiatalít mészároltak le. Mint a merénylet egyik túlélője - maga is súlyos sebesült - elmondta, kora reggel indultak a kávéföldekre, valamennyien a posta és távközlés dolgozói. Már-már elérték a számukra kijelölt területet, a Dalia nevű birtokot, amikor teherautójukra az út két oldaláról rakéta- és géppisztolytüzet zúdítottak. A fiatalokkal együtt utazó négy milicista megpróbált válaszolni a gyilkos merényletre, de az egyenlőtlen küzdelem nem tartott sokáig. A nicaraguai ellenforradalmárok a tőlük megszokott módon cselekedtek. Előbb elfoglalták a gépkocsit, elrabolták a halottak és a sebesültek értéktárgyait, majd machetével összekaszabolták a tetemeket, végül - a sebesültek könyörgése ellenére - rájuk gyújtották a teherautót.

december 8.

Hivatalos látogatását befejezve reggel elutazott Budapestről Ali Akbar Velajati, az Iráni Iszlám Köztársaság külügyminisztere és kísérete. Az iráni diplomácia vezetőjét a Ferihegyi repülőtéren vendéglátója, Várkonyi Péter külügyminiszter búcsúztatta. Jelen volt Ali Akbar Farazi Irán budapesti, valamint Nagy S. Lajos, hazánk teheráni nagykövete.

A kazah tagköztársaságbeli Szemipalatyinszkban minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantást hajtott végre a Szovjetunió.

A lengyel belügyminisztérium közleménye szerint újabb földalatti nyomdát számoltak fel egy varsói luxusvilla pincéjében. A korszerű - nyugati eredetű - gépekkel berendezett nyomdában készítették a Tygodnik Mazowsze című illegális lapot is. A rendőrség letartóztatta a 32 éves Tadeusz Wypychát, aki az idei nyáron - amnesztiával - szabadult a börtönből, valamint egy huszonegy éves segítőjét.

Egy másik jelentés szerint az ügyészség eljárást kezdett Szczecinben Edmund Baluka és Jan Kostecki ellen, akik jogsértő módon szervezetet hoztak létre a „törvényesség betartásának ellenőrzésére”. Mint a jelentés közölte, a „bizottság” tevékenységét annak ellenére folytatta, hogy novemberben ezt az illetékes hatóságok megtiltották. Gyűlölködő hangú, hazug iratokat terjesztettek továbbra is. (Baluka az 1970. decemberi szczecini események egyik vezéralakja volt, aki később külföldre szökött, majd hamis iratokkal 1981-ben visszatért az országba. A Szolidaritás egyik vezetője volt.)

Hétfő óta megszállva tartanak egy szakmunkásképző iskolát a kielcei vajdaságban levő Wloszczowban. Egy korábbi esethez hasonlóan ismét amiatt történt a helyi papság által kezdeményezett iskolaelfoglalás, mert a tanintézet vezetősége eltávolította a tantermekből az oda bevitt vallási jelképeket. A lengyel sajtó beszámol arról, hogy 150 tanuló - tucatnyi pap társaságában - olyan követelésekkel lép fel, amelyek sértik az iskola világi jellegét meghatározó törvényeket.

A kuvaiti parlament és a kormány szombaton elutasította a kuvaiti légitársaság egyik légibuszát eltérítő géprablók követeléseit, és felszólította az iráni kormányt, hogy tegyen hatékony lépéséket a túszdráma befejezésére. Az „Iszlám szent háború” (Al Dzsihad) nevű terrorista szervezet bejrúti osztaga kilátásba helyezte, hogy a géprablók szombaton közép-európai idő szerint 18 órától félóránként végeznek ki egy-egy túszt, ha Kuvait nem teljesíti követelésüket, és nem bocsátja szabadon 21 bebörtönzött társukat.

A négy légi kalóz délután bejelentette, hogy hajlandó szabadon bocsátani az „ártatlan” utasokat, de a szerintük „vétkesek” továbbra is fogságban maradnak. A bejelentés elhangzása után 16 utast engedtek szabadon, majd egy óra múlva további 23 személy hagyhatta el a teheráni repülőtéren veszteglő légibusz fedélzetét. A géprablók eddigi nyilatkozataiból az tűnik ki, hogy „vétkeseknek” az amerikai és kuvaiti utasokat tartják, míg a pakisztániak „ártatlanok”.

A KUNA kuvaiti hírügynökség a kuvaiti parlament rendkívüli ülése után jelentette, hogy a nemzetgyűlés felkérte Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárt, működjék közre a fenyegető tragédia elhárításáért. Az iráni külügyminisztérium szóvivője este visszautasította Ronald Reagan amerikai elnöknek azt a véleményét, hogy a teheráni hatóságok nem nyújtanak elegendő segítséget a túszdráma megoldásához.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kuvaiti_geprablas.jpgAz IRNA iráni hírügynökség képe azt a pillanatot ábrázolja, amikor a géprablók egyik túszuk kivégzésére készülnek, miközben az iráni közvetítő megpróbálja jobb belátásra bírni őket

Szombat déltől hétfő reggelig - 42 órás - kijárási tilalmat rendeltek el a hatóságok Srí Lanka északi, tamilok lakta körzetében, ahol harmadik hete egymást érik a tamil lázadók és a kormányhadsereg kölcsönös rajtaütései és bosszúakciói. A kormány szóvivője tamil szeparatisták nagyobb méretű támadásának veszélyével indokolta az intézkedést, amelynek érvénye az ország északi csücskében lévő Dzsaffna-félszigetre és a vele szomszédos, part menti Mullaittavu körzetre terjed ki. A frissen fellángolt zavargásokban majd négyszáz ember vesztette életét. Colombói illetékesek pénteken elismerték, hogy a Dzsaffna-félszigettől délre eső Mannar városában a hét elején több mint száz embert agyonlőttek, miután tamil gerillák támadást intéztek egy katonai konvoj ellen.

A chilei fővárosból érkező hírek szerint az Egyesült Államok újabb tervet dolgozott ki a chilei katonai junta felszínen tartására és az országban kibontakozott népi ellenállási mozgalom aláásására. A terv lényege az, hogy a diktatúra és a polgári pártok képviselői kezdjenek tárgyalásokat egy új parlament kijelöléséről. Ebben a parlamentben olyan, eddig ellenzékben levő jobboldaliak kapnának helyet, akik készek elutasítani minden együttműködést az ország baloldali pártjaival.

Megfigyelők utalnak arra, hogy James Michel, az Egyesült Államok Amerika-közi ügyekkel foglalkozó külügyminiszter-helyettese a múlt héten Santiagóba érkezett. Michel a hét végén James Theberge amerikai nagykövettel együtt tanácskozott Sergio Onofre Jarpa chilei belügyminiszterrel, majd kedden a két amerikai politikus és a chilei belügyminiszter az amerikai nagykövetségen találkozót tartott tíz különböző, polgári-jobboldali párt vezetőivel.

A chilei kormány főtitkára bejelentette: fegyveres támadás érte a santiagói föld alatti vasút egyik állomását, ahol az akció végrehajtói egy pokolgépet robbantottak fel. Közölte, hogy mivel előzőleg egy rendőrőrsöt ért támadás, és egy rendőr meghalt, a hatóságok különleges biztonsági intézkedéseket tesznek.

december 9.

Kalevi Sorsa, a Finn Köztársaság miniszterelnöke, Lázár Györgynek, a Minisztertanács elnökének meghívására vasárnap hivatalos látogatásra hazánkba érkezett. Útjára elkísérte felesége, Irene Sorsa is. A Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen fogadták a vendégeket. A magyar és finn zászlókkal díszített légikikötőben csapatzászlóval felsorakozott a néphadsereg díszszázada.

A fogadtatásra megjelent Lázár György és felesége, Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, Várkonyi Péter külügyminiszter, valamint politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége. Jelen volt Puja Frigyes, hazánk helsinki és Osmo Vainöla, a Finn Köztársaság budapesti nagykövete.

Elsőként Lázár György üdvözölte Kalevi Sorsát, köszöntve a kíséret tagjait is. Úttörők virágcsokrokkal kedveskedtek a vendégeknek. A díszszázad parancsnoka jelentést tett a finn kormányfőnek, majd felcsendült a két ország himnusza. Ezután a magyar és a finn személyiségek kölcsönösen üdvözölték egymást. Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégek - a magyar vezetők társaságában - szállásukra hajtattak.

Az iráni biztonsági erők vasárnap este megrohamozták a teheráni repülőtéren veszteglő kuvaiti utasszállító gépet, és kiszabadították a túszokat - jelentette az IRNA hivatalos iráni hírügynökség. Ezzel véget ért az a drámai gépeltérítési akció, amely - a korábbi jelentésekkel ellentétben - nem négy, hanem két emberéletet követelt: a géprablók meggyilkoltak két amerikai utast.

A terroristák a hatalmukba kerített gépről szabadon bocsátották a gép személyzetének hét tagját, így végül kilenc túsz maradt kezükben, köztük az a két kuvaiti, akiknek megölését korábban bejelentették, valójában azonban csak megsebesítették őket.

Késő este a terroristák áramfejlesztőt, nem sokkal később pedig orvost és takarító személyzetet kértek; ekkor sikerült a biztonsági embereknek feljutniuk a repülőgépre. Az orvosnak, illetve takarítóknak öltözött emberek lefegyverezték és letaszították a lépcsőn a gép ajtajában álló terroristát, majd az áramfejlesztőben elrejtőzött társaikkal együtt füstbombákat gyújtották meg, és behatoltak a gépbe, ahonnan lövöldözés zaja hallatszott. Az IRNA jelentése szerint 20 perc alatt sikerült lefegyverezniük a további három géprablót, és kiszabadítani a túszokat. Mint köztudomású, a kuvaiti légitársaság 150 utassal és 11 főnyi személyzettel Kuvaitból Karacsiba tartó gépét kedden térítették Teheránba a légi kalózok.

A korábban elért megállapodások rendkívül fontosak, a gerillák készek folytatni a párbeszédet, az eszmecserét -hangsúlyozták a salvadori forradalmi erők San Joséban nyilvánosságra hozott közleményükben. Bejelentették, hogy tartják magukat a kormány képviselőivel november 30-án Ayagualóban létrejött megállapodáshoz, és ennek megfelelően kedden 42 foglyot átadnak az egyház képviselőinek. A közlemény, amelyet a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) és a Forradalmi Demokratikus Front (FDR) írt alá, hangoztatja, Duarte elnök elhamarkodottan utasította el a forradalmi erőknek a válság békés megoldására tett javaslatait.

A hazafias erők visszavonták egységeiket az ország keleti részén húzódó főútvonalak stratégiai fontosságú pontjairól, amelyeket megszállva tartottak. Ugyanakkor a Prensa Latina hírügynökség a felkelők rádióadására hivatkozva azt jelentette, hogy a salvadori kormánycsapatok San Salvador tartomány északi részén támadást indítottak a gerillák ellen, a légierő pedig a Guazapa vulkán körzetének a falvait bombázta.

- Chilében jelenleg a legfontosabb feladat az ellenzék minden erejének egyesítése - jelentette ki Luis Corvalán, a Chilei Kommunista Párt főtitkára sajtónyilatkozatában. Az összes demokratikus erőnek egyetértésre kell jutnia abban, hogy amilyen gyorsan csak lehet, meg kell dönteni a diktatúrát - hangsúlyozta a chilei kommunisták vezetője, megerősítve, hogy a Chilei Kommunista Párt kész szövetségre lépni a szocialistákkal.

A diktatúra elleni harcban készek vagyunk együttműködni bizonyos polgári erőkkel is, közösen meghatározott alapelvek alapján. A kommunisták a jövőben is olyan kormányért harcolnak, amely élvezi az állampolgárok többségének támogatását - mondta Corvalán.

A chilei kommunisták azért küzdenek, hogy az országnak demokratikus kormánya legyen, a legszélesebb rétegeket képviselő intézményi rendszerrel, amely lehetővé teszi a nép tevékeny részvételét. Olyan kormányt akarunk, amely felszámolja a fasiszta módszereket, érvényesíti az emberi jogokat, biztosítja a dolgozók szociális jogait, és alapvető társadalmi-gazdasági változásokat hajt végre. A fegyveres erőknek vissza kell adni a nemzeti szuverenitás védelmének feladatát. Új, demokratikus tartalmú és célú katonai doktrínát kell kialakítani. A fegyveres erőket meg kell tisztítani azoktól, akik az emberi jogok megsértésével, gazdasági bűntettekkel kompromittálták magukat - hangsúlyozta Luis Corvalán.

december 10.

Kalevi Sorsa hétfő reggel megkoszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét a Hősök terén. Ezután Lázár György és Kalevi Sorsa a Parlamentben szűk körben megbeszélést folytatott. A program a délelőtti órákban az Országház Delegációs termében folytatódott, ahol Lázár György és Kalevi Sorsa vezetésével megkezdődtek a magyar-finn hivatalos tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport tagja: Nagy János külügyi államtitkár, Melega Tibor külkereskedelmi miniszterhelyettes és Puja Frigyes, hazánk helsinki nagykövete. A Finn Köztársaság képviseletében Matti Tuovinen külügyi államtitkár, Osmo Vainöla, Finnország budapesti nagykövete és Erkki Meentakanen, a külügyminisztérium külkereskedelmi főosztályának vezetője ült tárgyalóasztalhoz. A plenáris tárgyaláson részt vettek a magyar és a finn küldöttség szakértői is.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_lazar_gyorgy_kalevi_sorsa.jpgA tárgyalóasztalnál

A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen a két kormányfő áttekintette a magyar-finn, kapcsolatokat. Megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítottak Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsága első titkára finnországi és Mauno Koivisto finn köztársasági elnök magyarországi látogatásának. Hangsúlyozták, hogy a két ország, a két nép között széles körűek, gyümölcsözőek és kölcsönösen előnyösek a kapcsolatok. Megállapították: mindkét ország ezek fejlesztéséért, elmélyítéséért munkálkodik.

A kormányfői találkozón kiemelték a Magyarország és Finnország közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelentőségét, amelynek eredményeként számottevően emelkedett az árucsere-forgalom nagysága. Hangsúlyozták a termelési kooperációkban és a harmadik piaci együttműködésben rejlő lehetőségek fontosságát. Elismeréssel szóltak a két ország kulturális kapcsolatairól, mint az együttműködés hagyományos területéről. Kölcsönösen üdvözölték az e kapcsolatok történetéről idén kiadott közös könyvet.

A nemzetközi helyzetről szólva mindkét fél aggodalmát fejezte ki a feszültség növekedése, a fegyverkezési hajsza gyorsuló üteme miatt. Egyetértettek abban, hogy a szovjet-amerikai viszonynak meghatározó szerepe van a nemzetközi helyzet alakulásában. Üdvözölték a két nagyhatalom kapcsolataiban bekövetkezett legújabb fejleményt, az érdemi kontaktusok újrafelvételére utaló jeleket. Megállapították: Magyarország és Finnország egyaránt abban érdekelt, hogy e kontaktusok érdemi tárgyalásokhoz, majd megegyezéshez vezessenek a nukleáris fegyverek valamennyi fajtájának csökkentéséről.

A tárgyaló csoportok leszögezték, hogy az 1975. évi helsinki megállapodás életképesnek bizonyult, s mindent meg kell tenni a folyamat fenntartásáért. Mindkét fél fontosnak ítélte a stockholmi bizalom- és biztonságerősítő konferencia tárgyalásait. Lázár György és Kalevi Sorsa tárgyalásain teljes nézetazonosság nyilvánult meg a tekintetben is, hogy az európai és világhelyzetet mielőbb vissza kell vezetni az enyhülés, a kölcsönösen előnyös nemzetközi együtt-működés útjára.

Kalevi Sorsa finnországi látogatásra hívta meg Lázár Györgyöt, aki a meghívást köszönettel elfogadta.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára délután a KB székházában találkozott Kalevi Sorsával, a Finn Köztársaság miniszterelnökével.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kadar_janos_kalevi_sorsa.jpgKalevi Sorsa és Kádár János az MSZMP KB székházában

A szívélyes, baráti légkörű találkozón megvitatták a nemzetközi élet időszerű kérdéseit. Állást foglaltak a kelet-nyugati párbeszéd konstruktív folytatása mellett, és megerősítették országaik készségét, hogy a, hagyományosan jó kétoldalú kapcsolatok fejlesztésével, aktivitásuk fokozásával is hozzájáruljanak a nemzetközi feszültség csökkentéséhez, a bizalom építéséhez, a népek javát szolgáló enyhülési folyamat továbbviteléhez.

A találkozón jelen volt Lázár György. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Parlamentben fogadta a finn kormányfőt. A megbeszélésen részt vett Nagy János, Matti Tuovinen, valamint Puja Frigyes és Osmo Vainöla.

Este Lázár György és felesége díszvacsorát adott Kalevi Sorsa és felesége tiszteletére az Országház Vadásztermében, A díszvacsorán a két kormányfő pohárköszöntőt mondott.

Magyarországon, egész pontosan Budapesten, a VI. kerületi Majakovszkij (ma Király) utca 40. szám alatt megnyílt az ország első videotékája a MOKÉP üzemeltetésében.

A cég addigra már - első hazai filmforgalmazóként - rengeteg filmet forgalmazott a mozikban. A megnövekedett videós piaci igények hatására elkezdték VHS-en is sokszorosítani az általuk forgalmazott filmeket. Kezdetben még nyugatról származó filmeket csak alig-alig kínáltak, inkább többségében magyar alkotásokat, mint a Talpalatnyi föld, vagy rajzfilmeket, mint a No, megállj csak! a Szovjetunióból. De nemsokára rengeteg olasz film is került a kínálatba, például az addigra már a mozikban kifutott Bud Spencer-filmek (Zsoldoskatona, Piedone-szériák).

A videotéka megnyitására a kereskedelem is készült, illetve reagált. A Skála Áruházak összesen 3000 darab képmagnóval készültek a karácsonyi vásárra. Pillantok alatt elkapkodták őket, vitték, mint a cukrot.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_videoton_kepmagno.jpgMűszeres ellenőrzés közben a Székesfehérvárott a Videoton Elektronikai Vállalatnál (az Akai japán céggel közösen) gyártott Akai VS-3SEG VHS-rendszerű (Video Home System – házi videorendszer) videomagnó első sorozatának egyik példánya 1984. decemberében. A színes beállítóábra megjelenítése egy Videoton TS 3301-es SP Super Color televízión történt

Az MSZMP Központi Bizottságának agitprop osztálya a videózást is igyekezett az első nyilvánosságba terelni, ezzel saját fennhatósága alá vonni, ezzel a „káros ideológiai üzeneteket” közvetítő csatornákat lezárni, és helyettük másikakat, felügyelteket nyitni.

Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára fogadta lan Robert Maxwellt, az angol Pergamon Press Könyvkiadó Budapesten tartózkodó elnökét. A beszélgetésen jelen volt Barabás János, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. A londoni kiadó a magyar Akadémiai Kiadóval együttműködve a közeljövőben jelenteti meg angol nyelven Kádár János válogatott beszédeit és interjúit.

Béke Nobel-díj átadására a hagyományok szerint a norvég fővárosban, Oslóban került sor.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_desmond_tutu.jpgDesmond Tutu dél-afrikai püspök veszi át a díjat a Nobel-bizottság elnökétől, Egil Aarviktól

A jezsuita rend kizárta soraiból Fernando Cardenal nicaraguai oktatási minisztert - jelentette be Rómában a rend szóvivője. A Vatikán még augusztus 10-én közleményben követelte a nicaraguai sandinista kormány pap minisztereinek a kabinetből való kiválását, azt állítván, hogy tisztségük nem egyeztethető össze a papi hivatással.

Orvosi jelentések szerint a múlt hét eleji katasztrofális mérgesgázkiáramlás miatt még mindig naponta harminc ember hal meg. Mint jelentettük, a halálos áldozatok száma már meghaladja a két és fél ezret, s több mint százezer ember betegedett meg. Az orvosok szerint a később jelentkező tünetek oka az, hogy egyesek a kiáramló gáz által mérgezett halat fogyasztottak. Mindazonáltal - mondta a bhopáli kórház egyik vezetője - a helyzet a városban valamelyest javult, és egy héten belül talán helyreállnak a normális körülmények.

A múlt heti tömegszerencsétlenség fejleményeiről tárgyalt hétfői ülésén az indiai kormány politikai ügyekkel foglalkozó bizottsága. A UNI indiai hírügynökség azt jelentette, hogy Radzsiv Gandhi megbeszéléseket folytatott Ardzsun Szinghgel, Madhja Prades szövetségi állam főminiszterével az áldozatok családtagjainak nyújtandó segítségről.

Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főfitkár üzenetben fordult a nemzetiközi közvéleményhez abból az alkalomból, hogy a világszervezet harminchat évvel ezelőtt fogadta el az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. Üzenetében Pérez de Cuellar sürgette, hogy mielőbb véget kell vetni a gyarmatosítás olyan súlyos örökségeinek, mint az éhínség és a szegénység, gyökeresen fel kell számolni a fajüldözést és a faji megkülönböztetést. A világ valamennyi államának csatlakoznia kell az emberi jogokról szóló nemzetközi egyezményekhez, és ahhoz a nemzetközi konvencióhoz is, amely a faji diszkrimináció összes formájának felszámolásáról szól.

Paul Lusaka, az ENSZ-közgyűlés most folyó ülésszakának elnöke nyilatkozatban mutatott rá arra, hogy szerves kapcsolat van az alapvető emberi jogok, mint az élethez és a szabadsághoz, a biztonsághoz való jog és a világbéke biztosítása, valamint a fegyverkezési verseny megfékezése között. Lusaka emlékeztetett rá, hogy ezt a célt szolgálja az a szovjet határozattervezet is, amelyet az ENSZ-közgyűlés 1. számú, politikai és biztonsági, köztük leszerelési kérdésekkel foglalkozó bizottsága hagyott jóvá.

december 11.

Gyárlátogatással kezdődött Kalevi Sorsa finn miniszterelnök programja. A hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó magas rangú vendég Nagy János külügyi államtitkár kíséretében felkereste a Videoton Elektronikai Vállalat székesfehérvári gyárát. A vállalat központi épületében Kapolyi László ipari miniszter, valamint a megye és a város vezetői fogadták a finn kormányfőt, majd Papp István vezérigazgató adott tájékoztatást a több mint 19 ezer dolgozót foglalkoztató gyár tevékenységéről.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kalevi_sorsa_videoton_2.jpgKalevi Sorsa megérkezik a gyár főbejárata elé

Gyümölcsöző együttműködést alakított ki a Videoton - egyéb külföldi cégeken kívül - több finn vállalattal is. Közülük a tengeri hajókon geológiai és geofizikai kutatásokat végző NOKIA Oy részére számítógéprendszereket szállít. Az utóbbi időben, a tengeri kutatások szerepének növekedésével jelentékenyen bővült ez a kapcsolat. A tájékoztató után a vállalat tevékenységét bemutató videofilmét tekintettek meg a vendégek, akik különösen a közismerten sok nőt foglalkoztató vállalatnál alkalmazott szociális ellátás formái iránt érdeklődtek. A finn kormányfő elmondta: érdeklődésüknek az is oka, hogy Finnországban törvény készül az anyasági segély rendszeressé tételére.

Kalevi Sorsa vidéki programjának befejezéseként - Stefcsik Tibor gyáregységvezető és Váradi László főmérnök kalauzolásával - üzemlátogatáson ismerkedett a periféria- és számítógépgyáregység munkájával, megtekintette a számítógép szerelőszalagot és a végszereidét. A székesfehérvári látogatáson részt vett Puja Frigyes, hazánk helsinki és Osmo Vainöla, a Finn Köztársaság budapesti nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kalevi_sorsa_videoton.jpgKalevi Sorsa kormányfő a Videoton számítástechnikai üzemrészében

Finnország és Magyarország kapcsolatai nemcsak jók és problémamentesek, hanem valóban barátiak. Ezzel kezdte nyilatkozatát a hazánkban vendégeskedő Kalevi Sorsa finn miniszterelnök azon a sajtóértekezleten, amelyet délután tartottak a budapesti Hilton Szálló báltermében. A finn miniszterelnök elmondta, hogy mostani látogatása a tíz évvel ezelőttinek folytatása, akkor sokfelé eljutott az országban.

- Most módom volt találkozni Kádár Jánossal, Losonczi Pállal és Lázár Györggyel. Áttekintettük a nemzetközi helyzetet, és véleményünk igen messzemenően egybevágott. Mindkét ország, a semleges Finnország és a védelmi szövetséghez tartozó Magyarország, ugyanarra törekszik, ezért igen könnyű volt egyetértenünk - mondta Kalevi Sorsa, s hozzátette: - Kádár Jánossal kölcsönösen megállapítottuk, hogy 1985 döntő év lesz a nemzetközi helyzet alakulásában, és a mi két országunk mindent elkövet, hogy pozitív változás álljon be.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kalevi_sorsa_banyasz_rezso.jpgKalevi Sorsa válaszol az újságírók kérdéseire, mellette Bányász Rezső államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának elnöke

Kétoldalú kapcsolatainkat a finn miniszterelnök igen jónak minősítette. A tíz éve kötött szabadkereskedelmi megállapodás óta az árucsereforgalom megháromszorozódott. A fejlesztési lehetőséget a finn fél abban látja, hogy az eddigi, főleg hagyományos termékek körén túl a mindkét országban már meglevő magasabb fokon feldolgozott iparcikkeknek mind szélesebb körére is terjedjen ki a csere.

A finn kormányelnök, kapcsolatainkat jellemezve, utalt rá, hogy az idén a finn iskolákban magyar napokat rendeznek, s ezeken Magyarország életéről, kultúrájáról igyekeznek átfogó ismereteket adni. - Örülünk - mondotta -, hogy jövőre Magyarországon ünnepségek lesznek a Kalevala megjelenésének 150. évfordulója alkalmából, és Losonczi Pál vállalta az előkészítő bizottság elnöki tisztét.

Kérdésekre válaszolva Kalevi Sorsa elmondta, hogy noha a kulturális kapcsolat nagyon intenzív, tanulmányozzák kiterjesztésének lehetőségeit. Hasonlóképpen melegen szólt a „népi diplomácia” néven említett több százas látogatásokról, és a testvérvárosi kapcsolatokról.

A sajtóértekezlet végén Bányász Rezső államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának elnöke köszönte meg a finn miniszterelnök nyilatkozatát és válaszait.

A békekutatás szerepe a közvélemény-formálásban címmel háromnapos tanácskozássorozat kezdődött meg Budapesten a SZOT központi iskolájában. A Magyar Tudományos Akadémia Intézetközi Békekutató Központja rendezte konferencián 16 kelet- és nyugat-európai ország, valamint az Egyesült Államok békekutatással foglalkozó szakemberei vesznek részt.

Az eszmecserét Simai Mihály akadémikus, az MTA Intézetközi Békekutató Központja tudományos tanácsának elnöke nyitotta meg. A részvevőket Chadwick Alger, a Nemzetközi Békekutató Társaság (IPRA) főtitkára és Marek Hagmajer, az ENSZ Társaságok Világszövetségének főtitkára üdvözölte. A külföldi és magyar szakemberek kerekasztalbeszélgetéseken azt vitatják meg, hogy a békekutatás a maga sajátos eszközeivel hogyan tudja támogatni a tömegtájékoztatást, illetve miként alakul az embereknek a békével, a háborúval, a nemzetközi feszültség kérdéseivel kapcsolatos felfogása.

A hajnali órákban felrobbantották három helyen a NATO egyesített haderők üzemanyag-szállító távvezetékeit. Az első robbanás fél hatkor történt Tubize mellett, Brüsszeltől 30 kilométernyire. A második hat óra tájban Verviers környékén. Ez a vezeték az antwerpeni kikötőből az NSZK-ban állomásozó egységeknek szállít üzemanyagot. A harmadik robbanás kilenc óra után a Liége melletti Glonsban történt, és az üzemanyag-vezetékek egyik központi kompresszorállomását rongálta meg. A robbantások tüzeket okoztak. A tűzoltóság és a NATO biztonsági szolgálatának emberei nagy készültséggel vonultak ki a helyszínekre.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_belgiumi_merenylet.jpgKatonai tűzszerészek vizsgálják a megrongálódott vezetékeket

A robbantásos merényleteket a magát „harcoló kommunista sejteknek” nevező terrorista szervezet vállalta magára, összesen öt helyen rongálták meg a NATO üzemanyagszállító csővezetékeit, s a robbantások három helyen tűzvészt okoztak. A terroristák, akik közleményükben „a NATO ellen viselt háborút” emlegetnek, megrongáltak egy katonai távközlési berendezést is. Októberben már végrehajtottak hat robbantást, részben multinacionális hadiipari cégek (Honeywell, Litton, MAN), részben a belga kormánypártok helyiségei ellen.

A kedden megrongált NATO-csővezeték Le Havre-ból, illetve Antwerpenből vezet Aachenbe; ez látja el a Le Cateau melletti európai főparancsnokságot is. A vezetéken a szállítás jelenleg szünetel. A NATO-központ szóvivője súlyos aggodalmának adott hangot a robbantások miatt. A csütörtökön kezdődő miniszteri tanácsülésen - mondotta - nyomatékosan szót ejtenek majd a terrorizmus elleni küzdelemről is. A NATO közép-európai távvezeték-rendszere, amelyet megrongáltak, 5900 kilométer hosszú. Behálózza Észak-Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát, Luxemburgot és az NSZK-t.

Az emberiség története legnagyobb ipari katasztrófájának nevezte Melvin Belli kaliforniai ügyvéd azt, ami december 3-án az indiai Bhopalban történt, amikor egy elromlott szelep miatt az Union Carbide mammutvállalat helyi üzeméből mérgesgáz-felhő szállt a város fölé. A következmény: több mint kétezer-ötszáz halálos áldozat és több tízezer súlyosan sérült. Belli annak a jogászcsoportnak a vezetője, amely most az áldozatok nevében kártérítési pert indít az anyavállalat ellen. Az Egyesült Államok Connecticut államában székelő Union Carbide a világ legnagyobb multinacionális vállalatainak egyike, tavaly 9 milliárd dollárt forgalmazott.

Warren Anderson, a Union Carbide elnöke a múlt hét végén „tényvizsgálatra” Indiába utazott, itt azonban letartóztatták, és visszaküldték az Egyesült Államokba. Az indiai kormány ugyancsak visszautasította azt az egymillió dollárt, amit „kártérítés” címén a vállalat az elhunytak és sérültek hozzátartozói számára átutalt. Melvin Belli nevetséges összegnek, az emberi élet lebecsülésének nevezte a nagyvállalat „gesztusát”, s közölte, hogy ügyvédtársaival 15 milliárdos kártérítési igényt terjeszt be. Melvin Belli, aki a CBS tévétársaságnak nyilatkozott, megállapította: a katasztrófa világos bizonyítéka annak, hogy a multinacionális vállalatok kettős mércét alkalmaznak. Az odahaza szigorúan betartott biztonsági és környezetvédelmi előírásokat a fejlődő világban levő leányvállalataiknál nem alkalmazzák kellő gondossággal.

A Union Carbide nyilvánosságra hozott három jegyzőkönyvet, amely a szigorú ellenőrzést volt hivatva bizonyítani, de ezek éppen az ellenkezőjéről győznek meg. Kiderült: 1982 szeptemberében és az idén júniusban a szokásos rutinellenőrzéskor egy-egy metiloianidot tartalmazó tartálynál túltöltés, túlnyomás veszélyét és a biztonsági szelepek hibáját fedezték fel. A vállalat szóvivője közölte, ezeket a hibákat kijavították, és az érintett tartályok között nem volt az, amelyből a halálos gáz kiszivárgott. A katasztrófát okozó metilcianid viszont éppen túltöltés, túlnyomás és egy rossz biztonsági szelep miatt áramlott a város fölé.

A Koreai NDK szorgalmazza a párbeszédet Dél-Koreával, sokoldalú együttműködést és a cserekapcsolatok szélesítését szeretné, s ezek részeként indítványozza, hogy tartsanak sporttárgyalásokat is egységes csapat kialakításáról - mondotta Phenjanban Kang Szong Szan, a Koreai NDK miniszterelnöke. Ellenezzük, hogy az olimpiai játékokat Dél-Koreában tartsák, de arra sem gondolunk, hogy azokat a KNDK-ban rendezzék meg - mondotta a KNDK miniszterelnöke. A közelmúltban nem hivatalos formában napvilágot látott olyan elképzelés, hogy a szöuli olimpia miatti bonyodalmak kiküszöbölésére a játékok egy részét rendezzék meg Korea északi részében. A szocialista országok nem tartanak fenn diplomáciai kapcsolatokat Dél-Koreával, és a nemzetközi olimpiai bizottság 1981-es baden-badeni döntésekor a szöuli színhely ellen foglaltak állást.

Kang Szong Szan szerint az olimpiai helyszín és egységes - KNDK-dél-koreai - csapat kiállítása két eltérő természetű, különálló probléma. „Bár ellenezzük, hogy az olimpiát Szöulban rendezzék, változatlanul azon az állásponton vagyunk, hogy nemzetközi sportjátékokon Észak és Dél egységes csapattal vegyen részt” - mondotta a KNDK miniszterelnöke.

Bernardo Sepulveda mexikói külügyminiszter Manzanillo üdülőhelyen megnyitotta a nicaraguai-amerikai megbeszélések kilencedik fordulóját - jelentette be a mexikói külügyminisztérium. A tájékoztatás szerint Nicaraguát Victor Hugó Tinoco külügyminiszter-helyettes, az Egyesült Államokat pedig Harry Shlaudeman, a középamerikai ügyekkel megbízott nagykövet képviseli. A két ország képviselői hétszer Manzanillóban találkoztak, egy fordulót pedig a Georgia állambeli Atlantában tartottak.

Fernando Cardenal, nicaraguai oktatási miniszter, pap visszautasította a nicaraguai püspökök nyomására hozott pápai követelést, hogy az ország pap miniszterei váljanak ki a sandinista kormányból. (Cardenalt egyébként a Vatikán nyomására a jezsuita rend kizárta soraiból.)

- Lelkiismereti vitám van a pápával - hangoztatta Fernando Cardenal -, minthogy olyan időszakban akar meghátrálásra kényszeríteni, amikor küszöbön áll az amerikai invázió Nicaragua ellen. Válaszom világos és visszavonhatatlan: nem leszek hazám és népem árulója. Cardenal leszögezte, hogy a nicaraguai püspökök, tekintet nélkül arra, hogy otthon vagy külföldön élnek-e, a nép ügye, a sandinista forradalom ellen lépnek fel. Vitájuk nem teológiai, hanem politikai jellegű, érdekes módon mégsem zavarja a pápát. - Pap maradok, ha tetszik, ha nem. S követem a sandinista forradalmat, amelyért hajlandó vagyok életemet is áldozni - hangsúlyozta a nicaraguai oktatási miniszter.

december 12.

Kalevi Sorsa, a Finn Köztársaság miniszterelnöke - aki Lázár György miniszterelnök meghívására hivatalos látogatáson tartózkodott hazánkban - reggel felesége, Irene Sorsa társaságában elutazott Budapestről. A finn kormányfőt és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren ünnepélyesen búcsúztatták. A búcsúztatásra megjelent Lázár György és felesége, Várkonyi Péter külügyminiszter, továbbá politikai és gazdasági életünk több más vezető személyisége, s Puja Frigyes, hazánk helsinki nagykövete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_lazar_gyorgy_kalevi_sorsa_2.jpgKalevi Sorsát Lázár György búcsúztatja a repülőtéren

A magyar és finn zászlókkal díszített légikikötő betonján csapatzászlóval felsorakozott a néphadsereg díszszázada. Parancsnoka jelentést tett a finn kormányfőnek, majd felcsendült a két ország himnusza. Úttörők virágcsokrokkal búcsúztatták a vendégeket, majd a repülőgép indulása előtt a magyar és a finn vezetők elköszöntek egymástól.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kalevi_sorsa_irene_sorsa.jpgKalevi Sorsa finn miniszterelnök és felesége, Irene Sorsa elutazásuk előtt a Ferihegyi repülőtéren

Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára látogatást tett a Honvédelmi Minisztériumban. Programja során - Oláh István vezérezredes, honvédelmi miniszter kíséretében - elsőként a magyar néphadsereg légvédelmi és repülőparancsnokságán meghallgatta a parancsnok, Stock János altábornagy jelentését a parancsnokság munkájáról, a légvédelmi és repülőcsapatok helyzetéről, kiképzéséről és harckészültségéről. A Központi Bizottság titkára ezután néhány katonai objektumot tekintett meg.

Délután Havasi Ferenc aktívaértekezleten találkozott a magyar néphadsereg vezető beosztású parancsnokaival, s a Központi Bizottság legutóbbi ülése alapján tájékoztatót tartott az MSZMP gazdaságpolitikájának időszerű kérdéseiről.

Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke Heves megyébe látogatott. Egerben az MSZMP Heves megyei Bizottságának székházában Barta Alajos, a megyei pártbizottság első titkára fogadta, és tájékoztatta a megye társadalmi, gazdasági, politikai életéről.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_gyenes_andras_barta_alajos.jpgBarta Alajos tájékoztatja a vendéget a megyei pártbizottságon

A vendég ezután sétát tett Eger belvárosában. Németh László, az MSZMP városi bizottságának első titkára bemutatta a városközpont rekonstrukciójának eredményeit.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_gyenes_andras.jpgIsmerkedés Eger belvárosával

Gyenes András programja délután Gyöngyösön, a Heves megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál folytatódott. Molnár Gábor igazgató ismertette a vállalat tevékenységét, eredményeit. Elmondotta a többi között, hogy az idén 2,2 milliárd forint értékű árut termelnek, és a hazai ellátáson kívül 12 millió dolláros exporttervüket várhatóan egymillióval túlteljesítik. A látogatás a húsipari vállalat ötven gyermeket ellátó óvodájának megtekintésével ért véget.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_gyenes_andras_2.jpgAz új óvodában

A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására december 11-12-én Varsóban tartózkodott Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. Wojciech Jaruzelski, a LEMP Központi Bizottságának első titkára szívélyes, baráti légkörű találkozón fogadta Aczél Györgyöt.

Aczél György megbeszélést folytatott Józef Czyrekkel, a LEMP Politikai Bizottságának tagjával, Henryk Bednarskival és Waldemar Swirgonnal, a KB titkáraival, Marian Orzechowskival, a LEMP KB Politikai Bizottságának póttagjával, a Társadalomtudományi Akadémia rektorával, és találkozott Mieczyslaw Rakowski miniszterelnök-helyettessel.

Varsói programja keretében kötetlen véleménycserére került sor a lengyel tudományos és kulturális életképviselőivel, valamint újságírók egy csoportjával. A hivatalos megbeszéléseken a tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a szocializmus építésének napirenden levő feladatairól, az ideológiai munkában szerzett tapasztalatokról és az időszerű tennivalókról. Áttekintették a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok alakulását és azok fejlesztésének további lehetőségeit. Megerősítették, hogy a kétoldalú együttműködés hosszú távú fejlesztésére kidolgozott komplex program alapján a pártjaink és országaink közötti hagyományos barátság szellemében kölcsönös az érdekeltség a kapcsolatok további elmélyítésében. A megbeszéléseken részt vett Biczó György, hazánk varsói nagykövete.

A két rövid libanoni frontszakaszon, Szuk el-Garbnál és Iklim al-Harubnál az utóbbi napokban felerősödtek a katonai összecsapások. A délre vezető főút megnyitásának holtponton levő kérdése, valamint az ugyancsak egyhelyben topogó izraeli-libanoni katonai tárgyalások alkotják a több bejrúti és damaszkuszi megbeszélés s főként kulisszák mögötti egyezkedés központi témáit.

Szerdai ülésén a bejrúti kormány a katonai tanács tagjait is bevonva igyekezett - egyelőre eredmény nélkül - elfogadható megegyezési alapot kidolgozni a falangista erők és a Haladó Szocialista Párt harcosai közötti rendszeres tüzérségi párbaj leállítására, a kormányhadsereg délre vonulásának segítésére. A baabdai tanácskozáson ezúttal sem vett részt Valid Dzsumblatt miniszter. a hivatalos indoklás szerint elkerülendő a további személyeskedő támadásokat, másrészt azért, hogy megvárja a közvetítőkön keresztül folyó egyeztető tárgyalások eredményeit.

Közös amerikai-izraeli haditengerészeti gyakorlat kezdődött a Földközi-tengeren. A Pentagon közlése szerint a két ország első közös gyakorlatán amerikai részről az Eisenhower repülőgép-anyahajó és más hadihajók vesznek részt.

Noha az amerikai kormány Iránt elmarasztalja a teheráni repülőtérre térített kuvaiti gép ügyében, a szemtanúk, köztük az amerikai túszok vallomása ezt megcáfolja. Ahmed Ajub, a teheráni repülőtéren napokig tárgyaló kuvaiti kormánytisztviselő kijelentette: legjobb tudomása szerint semmi bizonyíték sincs arra, hogy Irán segítette volna a géprablókat. Harry Clark, a repülőgép parancsnoka, aki az utolsó pillanatig a fedélzeten volt, az NBC televíziónak adott nyilatkozatában kategorikusan kijelentette: a terroristák birtokában levő fegyverek kezdettől fogva a gépen voltak (egy revolvert a lefegyverzett kuvaiti biztonsági embertől vettek el), s nem igaz, hogy a terroristákat felváltották volna. A kapitány kijelentette: semmi mást nem lehet mondani, csak köszönetét Iránnak azért, hogy sikeresen véget vetett az akciónak. A hosszabb időre azért volt szükség, hogy fokozatosan el lehessen érni az utasok újabb és újabb csoportjainak kiszabadulását (csökkentve ezzel a kiszabadítóakció kockázatát), s a hosszú tárgyalások alatt kimerültek a géprablók is. Hasonlóképpen nyilatkozott az a két amerikai is, aki életben maradt, s időközben megérkezett a Majna menti Frankfurtba. John Costa üzletember és Charles Kapar, az AID (Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség) munkatársa egyöntetűen kijelentette: alaptalanok a vádak, és életük megmentéséért köszönettel tartoznak Iránnak.

Radzsiv Gandhi indiai miniszterelnök bírálta a Srí Lanka-i hatóságokat, azt állítva, hogy válogatás nélkül gyilkolják a szigetország északi részén élő tamilokat, s ok nélkül megtámadják és zaklatják az indiai halászhajókat. A kormányfő, aki a múlt hónap óta tartó Srí Lanka-i zavargások kirobbanása óta első ízben nyilatkozott az eseményekről, hangoztatta, hogy India véleménye szerint a tamil kérdést politikai úton kell megoldani a szigetország egységének és területi integritásának megtartásával. Mint mondotta, a colombói kormánynak arra kell felhasználnia a politikai pártok képviselőinek péntekre tervezett tanácskozását, hogy a tamilok jogos követeléseit figyelembe vevő politikai megoldást találjanak.

Radzsiv Gandhi állásfoglalása reagálás volt arra, hogy a Srí Lanka-i biztonsági erők megöltek egy indiai halászt. Új-Delhi határozottan tiltakozott az incidens miatt.

A Szovjetunió és az Egyesült Államok közéleti képviselői a kétoldalú viszonyról tartottak tanácskozást Washingtonban. A munkacsoport az úgynevezett dartmouthi konferencia keretében működik. A washingtoni tanácskozáson részt vevő szovjet delegációt Georgij Arbatov akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadémia Egyesült Államok és Kanada Intézetének igazgatója vezeti. Az amerikai felet Brent Scowcroft, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának egykori helyettese és David Jones tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának volt elnöke képviseli.

Ugyancsak a két nagyhatalom kapcsolattartásának a híre, hogy a szovjet-amerikai állandó konzultatív bizottság ülésszaka Genfben befejezte munkáját. A bizottságnak az a feladata, hogy segítse a két ország között 1972. május 26-án létrejött, a rakétaelhárító rendszerek korlátozásáról szóló szerződés, valamint a hadászati támadó fegyverrendszerek korlátozására vonatkozó intézkedést tartalmazó ideiglenes egyezmény céljainak és rendelkezéseinek végrehajtását.

A salvadori forradalmi erők egyoldalú tűzszünetet hirdettek a karácsonyi és újévi ünnepek idejére, és szabadon bocsátották a kormányerők foglyul ejtett 42 katonáját. A Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) és a Forradalmi Demokratikus Front (FDR) közleménye leszögezte: a döntés arról tanúskodik, hogy a salvadori forradalmi erők megfelelő körülményeket akarnak teremteni a párbeszéd folytatásához és a konfliktus tárgyalásos rendezéséhez.

A közlemény szerint december 24. és 26., illetve december 31. és január másodika között a gerillák csak akkor bocsátkoznak harcba, ha a hadsereg egységei megtámadják őket. Lehetővé teszik, hogy az ország lakosai - köztük a kormánykatonák is - szabadon közlekedjenek a felszabadító erők ellenőrzése alatt álló területeken, s családjuk körében tölthessék az ünnepeket. A fegyvernyugvás független a kormány képviselőivel Ayagualóban létrejött megállapodástól, amelynek értelmében december 22. és január 3. között nem akadályozzák a polgári közlekedést.

Guillermo Ungo, az FDR vezetője a panamai rádiónak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a tűzszünet egyoldalú döntésen alapul, hiszen a kormány képviselői a november 30-án lezajlott tárgyalásokon nem voltak hajlandók ilyen megállapodást aláírni. Ungo elmondta azt is, hogy a gerillák december 27-ét javasolták a tanácskozások következő fordulójának időpontjául, ezt azonban a kormány nem fogadta el, így a találkozót valószínűleg január elején tartják meg.

A gerillák akcióinak felfüggesztésére vonatkozó döntést ismertették azon az ünnepségen is, amelyen 42 foglyul ejtett kormánykatonát átadtak a salvadori egyház, illetve a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek. A katonákat december 1-én fogták el az El Salto faluban lezajlott harcokban, amikor a hadsereg embervesztesége 60 halott és 43 sebesült volt. A foglyok átadásánál jelen volt Arturo Rivera y Damas, San Salvador érseke is, aki nagyra értékelte a gerillák gesztusát.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_salvadori_fogolycsere.jpgÁtadják a foglyokat az egyház és a Vöröskereszt képviselőinek

Humor:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_humor_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_humor_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_humor_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_humor_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_humor_5.jpg

Reklám:
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_reklam_1.jpg
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_reklam_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_reklam_4.jpg

Kékfény:
Kedd este az Árpád-hídon egy Skoda teherautó összeütközött egy Zsiguli személygépkocsival. A teherautó átszakította a közúti korlátot, s a Margitszigetre levezető lépcsőlejáratot védő korlátnál fennakadt. A baleset következtében személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős.

Kedden kora hajnalban tűz ütött ki Budapesten, a Középület-építő Vállalat Kerepesi úti raktárbázisán. A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, hogy eloltsa a lángokat. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A BM tűzoltóság országos parancsnokságán Tímár István alezredestől megtudtuk, a tűzoltóság hajnali 2 óra 16 perckor kapta meg az első jelzést. A lángok a raktár épületének tetőszerkezetén ütöttek ki, s könnyen továbbterjedhettek volna. A riasztásra a közeli Kun utcai tűzoltó-parancsnokságról vonultak ki az első járművek, majd 25 gépjármű-fecskendő kezdett hozzá az oltáshoz. A tüzet egyébként nem a raktár portása észlelte, hanem a szomszédos telepen vették észre. A gyors, nagy erővel történő beavatkozás után tegnap hajnali 3 óra 51 perckor a tűzoltók eloltották a tüzet.

Kérdésünkre a tűzmegelőzési osztály vezetője elmondta: előző nap a raktárépület tetején lakatos hegesztett. A munka közben lehulló égő anyag a tetőszigetelésben tüzet okozott, amelyet a dolgozók eloltottak. Valószínű azonban, hogy a hegesztés nemcsak ilyen körülmények között okozhatott tüzet, a tető fémszerkezete átmelegedve a hőszigetelő anyaghoz vezethette a meleget, s az meggyulladt. A mulasztás akkor történt, amikor az első tüzet nem jelentették, bár valamennyi, még az eloltott tüzet is köteles mindenki a tűzoltóságnak bejelenteni.

A raktárban festékek, oldószerek, kábelek, fóliák, villanyszerelési cikkek voltak, amelyek gyorsan meggyulladnak. A tűzoltók az ott raktározott anyagból nem következtettek arra, hogy az önmagában tüzet okozhatott volna. Az oltással együtt a rendőrség és a tűzoltóság még tegnap megkezdte a vizsgálatot, hogy megállapítsa: mi okozta a tüzet, ki a felelős, milyen kár keletkezett. A kár végleges összegét egyébként a biztosító szakemberei állapítják majd meg.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_budapesti_tuz.jpgA tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését

December 9-én este az V. ker., Váci u. 10. sz. alatti lakásán ismeretlen tettes megölte Palkó József 65 éves nyugdíjas színművészt, eltulajdonította ékszereit, majd a lakóház bezárt portálüveg kapuját kitörte és elmenekült. A rendőrség kéri, hogy aki az ékszert valakinél látta; megvásárolta, vagy felajánlották neki eladásra, továbbá, akik tanúi voltak az üvegajtó kitörésének, értesítsék a Budapesti Rendőr-főkapitányságot személyesen, levélben, vagy a. 123-456/21-518-as telefonon, illetve a 07-es hívószámon.

Közlemények:
A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet ismételten megvizsgálta a Maxell LN 60 típusú japán gyártmányú magnókazetták minőségét. Megállapították, hogy a termék nem egyezik meg a forgalombahozatal előtt megvizsgált, jó minőségű előmintával. Ezért a KERMI a rossz minőségű, a kazettatok hátsó felületére azonosító szám nélküli Maxell LN 60 típusú magnókazetták további árusítását megtiltotta. Az intézet felhívja a forgalmazó kereskedelmi vállalatok figyelmét, hogy a hibás kazetták árusítását haladéktalanul szüntessék meg, a vásárlók reklamációját a kazetták minőségének újbóli ellenőriztetése nélkül fogadják el és kártalanítsák a vevőket.

A Posta értesíti az előfizetőket, hogy Lentiben péntek műsorkezdettől új televízióadó kezdi meg az üzemszerű műsorsugárzást. A nyolcvanwattos adóberendezés az OIRT 32-es csatornán a televízió 1-es programját sugározza; vétele a tv 2-es programra állított antennarendszerrel változtatás nélkül lehetséges. A 9-es csatornán működő régi adóberendezés csak 1985. január 7-ig sugároz műsort.

TV-BASIC-tanfolyamok a TIT József Attila Szabadegyetemén! A televízió számítástechnikai adásainak gyakorlati elsajátítása 16 héten át heti 2 órában Commodore 84 és Ht 1080Z számítógépeken, 12 fős csoportokban. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhat! Részvételi díj: 950 Ft. Jelentkezés: holnaptól a TIT Jegyirodájában (Bp. VI., Lenin krt. 98.). Tel.: 119-467, illetve 1985. január 7-11-ig 14-18 óráig a TIT Budapesti Szervezetében (Bp. VIII., Múzeum u. 7.). Tel.: 335-189

Állásajánlat:idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_allasajanlat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_allasajanlat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_allasajanlat_3.jpg

Divat: Kabátok, ruhák, hideg napokra. Képeink a Magyar Divat Intézet legutóbbi, pécsi divatbemutatóján készültek.idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_4.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_5.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_divat_6.jpg

Jól halad a cukorgyártás:
Az idén a szokásosnál valamivel később kezdődött meg a cukorrépa feldolgozása. A gyárak szeptember közepén kezdték a munkát, rendkívül nehéz körülmények között, mert az aszályos időjárás miatt a répa betakarítását hátráltatta a kőkeményre száradt talaj. Október elején aztán a szokatlanul nagy csapadék okozott kisebb zavart a betakarításban, mert akkor meg a felázott talaj tette próbára a betakarítógépeket. Mindenesetre a gyárak és a mezőgazdasági nagyüzemek jó együttműködését bizonyítja, hogy a gyárak, ha csökkentett ütemben is, de megkapták a folyamatos termeléshez szükséges nyersanyagot, a betakarítás nehézségei tehát nem okoztak nagyobb károkat. Szeptember utolsó napjaitól, október elejétől kezdve aztán már egyenletessé vált a répa betakarítása, meggyorsulhatott a feldolgozás üteme is a gyárakban.

Több cukorgyárban a feldolgozási idény áthúzódik a következő év elejére. A répa cukortartalma ugyan alacsonyabb a tavalyinál, ezt azonban némileg ellensúlyozza, hogy az idén kisebb a tárolási és a gyártás közbeni cukorveszteség. Mindez a gondos, szakszerű tárolásnak és annak köszönhető, hogy az utóbbi években a gyárakban korszerűsödött a technológia. Az idei cukorrépatermés mindenesetre lehetővé teszi, hogy a hazai ellátáshoz elegendő cukrot gyárthat a cukoripar.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_szerencsi_cukorgyar.jpgKészül a mokkacukor a Szerencsi Cukorgyárban

Év vége előtt az ÉLGÉP-nél:
Az Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelő Vállalat 1. számú gyárában az idén tejipari, sajtgyári, malom- és konzervipari gépeket és takarmánykeverő berendezéseket gyártottak. A gyár több mint 265 millió forint értékben szállított élelmiszeripari gépeket a szocialista és a tőkés, valamint a hazai megrendelőknek. Tőkés exporttervüket már teljesítették. A szocialista országokba, főként a Szovjetunióba, az NDK-ba és Csehszlovákiába december közepéig befejezik a szállításokat, éves tervüket pedig december 20-ig teljesítik.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_elgep.jpgKaskaválsajt-gyártó gépek készülnek Csehszlovákia részére

Olajhűtők exportja a Szovjetunióba:
Az olajtávvezetékek kompresszorállomásaihoz nagy teljesítményű olajhűtőket exportál a Szovjetunióba a jászberényi Hűtőgépgyár.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_jaszberenyi_hutogepgyar.jpgA szállítást gondos ellenőrzés előzi meg

Új tűzoltó-laktanya a fővárosban:
Átadták a főváros I., II. és XII. kerületének közös tűzoltólaktanyáját. A II. kerületi Budakeszi úti modern épületben korszerű elhelyezési körülményeket teremtettek a szolgálatban levő tűzoltóknak. E létesítményben helyet kapott még a három kerület parancsnoksága, a tűzoltóeszközök szertára, a készenléti gépjárművek garázsa, a bejelentéseket fogadó és a riasztást végző hírközpont.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_tuzolto_laktanya.jpgAz új tűzoltó-laktanya és nyolc kocsiállásos szertár

Szakorvosi rendelő az Örs vezér téren:
A nagy forgalmú Örs vezér téren, a Sugár üzletközpont mellett elkészült az új szakorvosi rendelőintézet. A létesítmény már fogadja a betegeket. Teljes felszerelésével együtt 120 millió forintba került, s Zuglóból 60-80 ezer lakó tartozik körzetébe - a Május 1. úti rendelő zsúfoltságát enyhíti. Teljes körű ellátást nyújt az ortopédiától a szájsebészetig, de több körzeti orvosi rendelő és egy nagy gyógyszertár is helyet kapott a négyemeletes épületben. Technológiai felszerelése a legkorszerűbb, még a kartotékrendszert is számítógép kezeli.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_zugloi_orvosi_rendelo.jpgAz új, modern létesítmény

Nemzetközi díj magyar műanyag termékekért:
A Villamosszigetelő és Műanyaggyár az idén várhatóan több mint kétmillió dollárra növeli exportját. Hőre zsugorodó műanyag csöveket és akkumulátorházakat szállítanak a tőkés országokba. A gyár e két termékcsaladjat magas műszaki színvonalon, kiváló minőségben készíti. Teljesítményüket a menedzserek nemzetközi klubja nemrég nemzetközi technológiai díjjal jutalmazta.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_villamosszigetelo_es_muanyaggyar.jpgBesugárzásra készítik elő a műanyag csöveket

Budapesti fenyővásár:
Budapesten is megkezdődött a fenyővásár. A karácsonyi ünnep hagyományos kellékéből gazdag volt a választék a Hunyadi téri piacon. Az árak, a fenyők fajtáihoz hasonlóan, változatosak. A vásárlók egyelőre nyugodt körülmények között választhatják ki a nekik legjobban tetsző fát. Valószínű, hogy ez a kép néhány nap múlva megváltozik.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_fenyofavasar.jpgHunyadi téri üzletkötés

Fészek Áruház nyílt meg Zalaegerszegen az ünnepek előtt:
Az áruház 16,5 millió forintos költséggel, 11 hónap alatt készült el Zalaegerszegen. A bútoron kívül a lakás építéséhez és berendezéséhez szükséges anyagokat, felszereléseket, szerelvényeket és kisgépeket árusítanak.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_zalaegerszegi_feszek_aruhaz.jpgAz első vásárlók

Karácsonyra - fiataloknak:
Centrum Áruházak Luxus Áruháza a karácsonyi vásár alkalmával új, elsősorban a fiatalok igényeit kielégítő, 100 négyzetméteres boltot nyitott a budapesti Rákóczi úton.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_luxus_aruhaz.jpgA nyitás utáni első érdeklődők

Gondos ellenőrzés:
Az Oroszlányi Szénbányák márkushegyi bányaüzemében használatos Glinick bányabiztosító berendezéseket a hidraulikus műhely dolgozói bányába szállítás előtt gondosan ellenőrzik. Erre a munkára azért van szükség, hogy a feljavított, nagy pontosságú hidraulikus részek munkáját még a föld felszínén ki tudják javítani.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_markushegyi_banyauzem.jpgEllenőrzés alatt

Szoftver áruház Budapesten:
A Skála Budapest Nagyáruház második emeletén a közelmúltban nyílt meg az ország első szoftver áruháza. A Commodore 64 mintájú személyi számítógépre elkészített programokat a gazdálkodó szervek kitűnően hasznosíthatják a közlekedésszervezésben és az anyagnyilvántartásban.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_skala_aruhaz.jpgA korral haladni kell

Esküvőre:
Menyasszonyi cipőket készítenek szovjet exportra a nyírbátori Minőségi Cipőgyárban.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_minosegi_cipogyar.jpgGyártás után szakértő szemek végzik a minőségi ellenőrzést

A Magyar Televízió műsorán: Forró szél, jugoszláv tévésorozat. A Forró szél címmel először december 11-én, kedd este képernyőre kerülő jugoszláv tévésorozat tízrészes, s az előzetesek szerint az egyik legsikeresebb ilyen vállalkozás volt déli szomszédunknál. A sorozat alkotói szerint egy tipikus mai jugoszláv család életébe pillanthatunk be az alkotás segítségével, amelynek főhőse egy harmincéves fiatalember. Barátunk, Surda, vidékről Belgrádba költözik, keresve egy számára megfelelőbb, jobb életformát. A sorozatot Aleksander Djordjevic rendezte, s Djordje Nikolic fényképezte. Az első rész címe: Ha nincs az ember megfelelő helyen.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_ljubisa_samardzsics.jpgSurda - és a legendás pepita fejfedő. Ljubisa Samardzsics, a legenda, aki több mint 150 filmet készített és számos nemzetközi díjat nyert

Nem a dolgos kisembert testesítette meg, neki is ment a hazai kritika miután kitört az országban a Surda-láz. Mi szerettük a kicsit lusta, pepita kalapos langalétát, a pártlap kritikusa viszont lehúzta a sorozatot, mondván, a szocialista kisember szorgalmas, nem pedig munkakerülő.

1984-et írtunk, fiatalok voltunk és imádtuk Surdilovicsot meg a Forró szél összes epizódját. Sajnos a Surdát alakító színész, Ljubisa Samardzsics már nincs közöttünk, 2017-ben halt meg 80 éves korában. Nem volt kegyes hozzá a sors az utolsó éveiben, agydaganattal operálták, ami csak kevéssel tudta meghosszabbítani az életét.

Samardzsics (a filmben Borivoje Surdilovics) a magánéletében sokáig boldog embernek mondhatta magát, 1966-ban vette feleségül Mirjanát, akivel kitartottak egymás mellett jóban-rosszban. Sajnos nagyon erősnek kellett lenniük, ugyanis a fiuk, Dragan 2001-ben mindössze 34 éves korában elhunyt leukémiában. A vigaszt a kislányuk, Jovana jelentette a házaspárnak, aki unokákkal ajándékozta meg őket.

A lányuk jelentette a kapcsot Magyarországhoz is, hiszen itt tanult, és ide is házasodott. Surda, bocsánat Samardzsics, Jovana miatt rendszeresen megfordult Budapesten és mikor felkérték, hogy 1985-ben lépjen pályára a Népstadionban a SZÚR-on (Színész-Újságíró rangadó), első szóra vállalta. A pályán sem volt sokkal ügyesebb, mint a filmben Surdaként, gólt nem lőtt, de hetvenezer ember tombolt, mikor hozzá került a labda.

A Forró szélből amúgy csak 10 epizód készült, de azokat rojtosra nézte a magyar közönség is. Sajnos a kilenc főszereplő közül már csak ketten élnek, a Vesna Surdilovicsot és a Perát alakító színész. Bob, Firga, Surda anyja és nagymamája vagy éppen Szocsa (pontosabban az őket játszó színészek) már elhagyták ezt a földi világot. Ne feledkezzünk el a film zseniális zenéjéről sem, a fülbemászó dallamokat Vojkan Boriszavljevicsnek köszönhetjük, a Vajdaságban született zeneszerző még ma is él, 73 esztendős.

Surda magyarországi sikeréhez kellett Helyey László is, aki tökéletes szinkronhangot kölcsönzött az alacsony vérnyomása miatt állandóan fekvő és kávét szürcsölő Surdának. Sajnos a generációk Mátyás királya, Helyey László is itt hagyott bennünket, 2014-ben halt meg 65 esztendősen.

A Surda által hordott pepita kalapot amúgy ma már ritkán látni, pedig a nyolcvanas években nagy divat volt itthon. A kalap a múlté, Surda sem él már sajnos, de legalább a film megmaradt nekünk.

Hová menjünk? Moziba!
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mozi.jpg

Színházi bemutató: James Joyce: A számkivetettek. A Pécsi Nemzeti Színház premierje Czimer József fordításában és Szegvári Menyhért rendezésében.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kulka_janos_baliko_tamas.jpgKulka János és Balikó Tamás

Magyar könnyűzene:
Az 50. héten a magyar slágerlista a szólisták között: 1. Varga Miklós-Varga Mihály: Európa (Varga Miklós), 2. Máté-S. Nagy: Most élsz (Máté Péter), 3. Illés: Jelbeszéd (Koncz Zsuzsa).

Az előadók között: 1. Pásztor-Jakab-Hatvani Hétvégi motorozás (Neoton Família), 2. Miki együttes-Fenyő: Roller Ldy (Miki együttes), 3. Lerch-Demjén-V'Moto-Rock együttes: Kínai lány (V’Moto-Rock).

R-Go:
A hét elején Tatabányán vendégszerepelt az egyik legnépszerűbb magyar együttes, az R-Go. Szikora Róbert, a tinik kedvence, ezúttal is kitett magáért, mutatványait nem csak a zenészek, a tornászok is megirigyelhették volna. A lányok sem maradtak el tőle, modern diszkótáncaikat, csábos mozgásukat viharos tapssal honorálták. Természetesen a férfiak. Egyszóval - sikeres volt a hétfő esti műsor.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_r_go.jpgAz R-Go Tatabányán

Külföldi könnyűzene:
A héten az amerikai slágerlistákat még mindig Ashford & Simpson Solid-ja, a nyugat-európai slágerlisták többségét a Band Aid formáció Do They Know It's Christmas című számai vezetik.

David Bowie
Köztudottan az elegáns énekesek közé tartozik. Ha csak teheti, a színpadon is kínosan ügyel arra, hogy mindig olyan legyen, mintha skatulyából húzták volna ki. Ezért nem is szívesen vállalt fellépést néhány esztendővel ezelőtt semmilyen rock-koncerten. Pedig azon kevesek közé tartozik a popvilágban, akit minden rajongótábor egyformán kedvel. Érthető és logikus érve az volt, hogy fehér ingével és jól vasalt nadrágjával nem akarja irritálni a farmeres közönséget. A rockereknek csak maradjak lemezélmény - hangoztatta. Néhány hete egy nagysikerű londoni koncertjén az utolsó szám előtt, a hangfalról egy ottfelejtett sárga festékesdoboz a hangerőtől leesett és ráömlött Bowie gyönyörű, világos öltönyére. Egy percig dermedt csend lett a színpadon és a nézőtéren. A zenészek azért hallgattak el, mert tudták, hogy ez egy szörnyű véletlen műve, a nézők pedig azért figyeltek feszülten, mert valamilyen színpadi meglepetésre számítottak. A sztár is megérezte a várakozó kínos csendet, és mivel remek színészi adottságai vannak, beintett a zenészeknek az utolsó szám kezdésére, A dal alatt azután darabokra tépte a színpadon sárga festékes öltönyét, mintha ez lett volna a világ legragyogóbb show-ötlete.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_david_bowie.jpgDavid Bowie sárga öltönye

Szombaton Párizsban a francia válogatott VB-selejtezőn eddig százszázalékos, harmadik mérkőzését is megnyerte, most az NDK ellen. Franciaország-NDK 2:0 (0:0). Párizs, Parc des Princes stadion, 42 000 néző. V: Casarin (olasz). G: Stopyra (33, p,), Anziani (90. p.).

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_franciaorszag_ndk_platini_dorner.jpgA két kapitány, Platini és Dörner zászlócseréje

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_franciaorszag_ndk_giresse.jpgAz NDK három játékosa és a francia Giresse

Szombaton este Pescarában játszották le az Olaszország-Lengyelország barátságos logatott labdarúgó-mérkőzést is, amelyet a világbajnoki címvéolaszok 34 ezer néző előtt 2:0 (0:0) arányban megnyertek. Gólszerző: Altobelli (77. perc) és Di Gennaro (89. p.).

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_olaszorszag_lengyelorszag_ii_janos_pal_papa.jpgA lengyel pápa áldása sem segített: az Itáliában vendégszereplő lengyel labdarúgó-válogatott vereséget szenvedett olasz ellenfelétől

A kupaszerdát megelőző vasárnap játszották, 62 ezer néző előtt, Tokióban az Interkontinentális Világkupa-döntőjét. A találkozónak külön pikantériát adott, hogy a Falkland-szigetekért vívott háború befejezése (1982) után első alkalommal találkozott angol és argentin futballcsapat. A Világkupa sorsa már a mérkőzés hatodik percében eldőlt, amikor Claudio Oscar Maragoni mesteri passza után José Alberto Percudani közelről talált Bruce Grobbelaar hálójába.

A Liverpool támadójátéka azon a napon nagyon ötlettelen volt, az Európa-szerte rettegett Ian Rush pedig levegőt sem kapott Hugo Villaverde őrizetében. A piros-fekete mezes argentinok végig rendkívül fegyelmezetten védekeztek, a rutinos Ricardo Enrique Bochini nagyszerűen irányította társait, Percudani pedig nem csupán a gólja miatt érdemelte ki a Toyota cég csodaautóját, amely a mérkőzés legjobb játékosának (MVP) járt. Az Independiente 1973 után immár másodízben hódította el az Interkontinentális-kupát.

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_independiente_liverpool.jpgA mérkőzés előtt a csapatok köszöntik a nézőket

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_independiente_liverpool_percudani.jpgA győztes gól és a szerzője, Percudani

A Magyar Labdarúgó Szövetség másodízben rendezi meg a téli terem-labdarúgótornát a 16 NB I-es csapat részvételével - négy csoportban. Hétfőn a Budapest Sportcsarnokban az 1. csoport küzdelmei kezdődtek meg. A közönség két újításra - ilyen tavaly nem volt a BS-ben - figyelhetett fel. A 40X20 méteres játékteret végig 120 cm-es fapalánk vette körül, hogy gyorsabb legyen a játék, a kapu nagyságát pedig 5X2 m-esre növelték.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_mtk_vm_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_mtk_vm_vasas_lorincz_emil.jpgEgy a 17-ből, amennyit az MTK-VM rúgott a Vasasnak a teremtornán. Lőrincz, a kék-fehérek fiatal játékosa negyedik gólját lövi

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_ferencvaros_haladas.jpg

Kedden a Budapest Sportcsarnokban folytatódott a téli teremlabdarúgó-kupa küzdelemsorozata.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_haladas_vasas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_mtk_vm_ferencvaros.jpg

Szerdán a Budapest Sportcsarnokban már a döntőbe jutás volt a tét a téli teremlabdarúgó-kupán.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_mtk_vm_haladas.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_mlsz_teremtorna_vasas_ferencvaros.jpg

És akkor lássuk a lényeget, a kupaszerdát, a harmadik kör második fordulóját!
A Videoton együtteséről lassan elmondható, hogy vonzza a ködöt, mert - miként a Paris St. Germain elleni visszavágón - hétfőn is kapcsolatba került a nappali homállyal. A jugoszláv légitársaság budapesti járata ugyanis csak késve szállhatott fel Belgrádban a reggeli szürkület miatt, s így Ferihegyről is másfél órával a menetrendben jelzett idő után indulhatott vissza. Burcsa Győző, a „Vidi” játékmestereinek egyike némi bosszúsággal jegyezte meg: „Hajnali öt órakor keltünk, hogy pontosan kiérjünk a repülőtérre, de ezért, bizony, kár volt ennyire sietnünk...” 

A váratlan várakozásért némi kárpótlást nyújtott, hogy a DC-9-es alig negyven perc alatt megérkezett a jugoszláv fővárosba, és a csapat még délelőtt elhelyezkedhetett a belvárosi Park Hotelban. A szálloda dolgozói nagy előzékenységgel fogadták a fehérvári együttest, s a szokásos szobaelosztásnál megjegyezték, hogy a gólkirály Szabó talán egy egész lakosztályt megérdemelne. A Partizán elleni első mérkőzés hőse azonban elhárította az ajánlatot, majd szerényen hozzátette: „Igaz, hogy öt gól az előnyünk, de a visszavágón sem lazíthatunk, mert a Partizán a Queen’s Park Rangers-szel szemben is bebizonyította, hogy otthonában rendkívül veszélyes ellenfél. A fehérvári győzelem után valószínű, hogy továbbjutunk, ám ünnepelni csak akkor lehet, ha már a második találkozót is le játszottuk.

A Partizán „székesfehérvári formában” játszott a vasárnapi bajnoki mérkőzésen a Zseljeznyicsar ellen. A találkozón mindkét csapat főpróbát tartott újabb nemzetközi fellépése előtt, hiszen a szarajevói együttes is visszavágóra készül román vetélytársával szemben. (Az első összecsapáson a Craiova 2:0-ra győzött.) A Zseljeznyicsar mindenesetre máris úgy futballozott, mintha a kupában szerepelne, s 4:0 arányú sikerével alaposan kedvét szegte az önbizalom bajnokának mostanában amúgy sem nevezhető Partizánnak. A belgrádi lapok ennek megfelelő hangnemben írnak a mérkőzésről, a Szport címoldalán például ez olvasható: „Knock out Szarajevóban”. A tudósító azután „a fekete-fehérek újabb katasztrófájának” minősíti a kilencven percet, s megjegyzi, hogy a hazai csapat szinte leiskolázta az indiszponált Partizánt. Az értékelés jellemző megállapítása szerint „a négy gólért csupán egyetlen belgrádi játékos nem okolható: Omerovics, a kapus”.

A vereség nemcsak a csapatot, hanem a népszerű egyesület szurkolóit is megviselte; a futball helyi hívei akasztófahumorral mondogatják, hogy a kedvelt fekete-fehér színösszeállításból lassan törölni kell a fehéret...

Az együttes tagjai kedd délelőtt lerótták kegyeletüket Joszip Broz Tito sírjánál, majd edzést tartottak a Hadsereg-stadionban. Délután szabad program volt, Májer azonban megjegyezte, hogy a séta helyett inkább már versenyt futna a Partizán védőivel. A kényelemért különben a többi fehérvári labdarúgó sem rajong, mindegyikük hosszúnak ítéli a mérkőzésig hátralevő órákat. A vendéglátók nem is nagyon értik: az 5:0 után miért ez a sietség?

A belgrádiak, persze, kevésbé lázasak, s legfeljebb csak abban bizakodnak, hogy csapatuk szépen búcsúzaik az UEFA Kupától. S bár nem mindegy, hogy mi lesz az eredmény, a jugoszláv fővárosba érkezett, elszánt Videoton-szurkolók mégis derűsen, mondogatták: „Így vagy úgy, a lényeg, hogy búcsúzzanak, míg a Vidi tavasszal ott folytassa, ahol az ősszel abbahagyta.”
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_2.jpgidokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_3.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_csapatkep.jpgA mérkőzés előtt, amikor még nem tudhattuk, hogy tavasszal is folytathatják. (balról). Állnak: Csuhay, Disztl P., Szabó, Novath, Disztl L., Végh. Guggolnak: Májer, Horváth, Burcsa, Vadász, Csongrádi

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_burcsa_gyozo.jpgTúlerőben a belgrádiak Burcsával szemben, de a két mérkőzés alapján a Videoton volt fölényben a Partizán ellen

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_disztl_peter.jpgA kapus balszerencséje. Disztl Péter Zsivkovics fejesét a kapufára tenyerelte, ám a labda onnan nem kifelé, hanem befelé pattant. Érthető a jugoszláv labdaszedő gyerekek boldogsága

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_majer_lajos.jpgHelyenként szikrázó volt a mérkőzés, többnyire a Videoton-játékosok voltak ennek szenvedő alanyai. Májer a földön, az osztrák játékvezető ezt a szabálytalanságot már kénytelen volt észrevenni...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_vegh_novath_dimitrijevics.jpgVégh és Novath mellett Dimitrijevics próbál kapura törni

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_szabo_jozsef_novath_burcsa.jpgSzabó József a háttérből figyeli, hogy Novath és Burcsa tudnak-e labdát szerezni

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_disztl_peter_zsivkovics.jpgA Videoton kapusa többször is jól védett, egyáltalán nem unatkozott. Ezúttal mentett Zsivkovics elől

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_csuhay_horvath_gabor.jpgCsuhay és Horváth között a labda, a jugoszláv játékos már tehetetlen

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_vadasz_imre.jpgA második félidő hajrájában már a Videoton játszott fölényben. Vadász (jobbról) vezet ellentámadást

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_szurkolok.jpgA székesfehérvári szurkolók igencsak kitettek magukért. Az sem riasztotta el őket a buzdítástól, hogy a Partizán drukkerek örömittasan meggyújtották a megszerzett Vidi-zászlót. A végén azonban a magyarok voltak vidámabbak...

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_orom_2.jpgRegény íródik Fehérvárott

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_csongradi_burcsa_horvath_gabor.jpgA belgrádi fagyos estén is forró volt a hangulat. Csongrádi, Burcsa is Horváth öröme érthető; a Videoton eddigi legnagyobb sikerét érte el, először jutott az UEFA Kupa legjobb nyolc csapata közé

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_szabo_jozsef_burcsa.jpgSzabó József, a nemzetközi kupák idei eddigi gólrekordere és Burcsa Győző boldogan vonulnak le a pályáról

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_partizan_belgrad_videoton_orom.jpg„Látjátok, a legjobb nyolc között vagyunk!”

A kupaszerda más érdekességeket is tartogatott. A legnagyobb diadalt, 0:3 után, a Real aratta, amely valósággal legázolta az ősz egyik sikercsapatát, az Anderlechtet (6:1). Nem csoda, ha a spanyol lapok így méltatták a mérkőzést: „Puskásékra emlékeztető játék.” Ugyancsak remekül szerepelt a Zseljeznyicsar a Craiovával szemben (0:2 után 4:0), s az angolok is jól zárták a kupaszezont, hiszen a Tottenham és a Manchester United is továbbjutott a Bohemians, illetve a Dundee ellen. Felemás a mérlege a nyugatnémet futballnak: a Köln elbúcsúztatta a Szpartak Moszkvát (0:1, 2:0), a Hamburg viszont 1:0-ra kikapott Milánóban az Intertől, és kiesett. Némi meglepetés, hogy a Lódz 1:0-ra nyert Minszkben, de a hazai 0:2 után ez is kevés volt a Dinamóval szemben.
idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kupaszerda_1.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kupaszerda_2.jpg

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kupaszerda_internazionale_hsv.jpgBrady 11-ese a hamburgi Stein hálójában: az Internazionale ezzel a góllal jutott tovább

idokapszula_nb_i_1984_85_klubcsapataink_nemzetkozi_kupaszereplese_3_fordulo_2_kor_kupaszerda_real_madrid_anderlecht.jpgA Real Madrid játékosai az Anderlecht elleni továbbjutást ünneplik

 


Az UEFA Kupa mérkőzéseinek gólösszefoglalója. Az Internazionale-Hamburg találkozó csak teljes egészében fellelhető, Brady gólja 1:15:42-től látható

A felsőházban végzett csapatok edzőinek gyorsmérlegével folytatjuk. 

Kiemelt támogatónk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepsport.jpg

Aranyfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_kepes_sport.jpg

Ezüstfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_labdarugas.jpg

Bronzfokozatú együttműködő partnerünk:
idokapszula_nb_i_1980_81_nepszabadsag.jpg

Emlékeztetőül:

Időkapszula: NB I. - 1984/85

Szintén figyelmükbe ajánljuk: 

Időkapszula: NB I. - 1980/81
Időkapszula: NB I. - 1981/82
Időkapszula: NB I. - 1982/83
Időkapszula: NB I. - 1983/84

Végül egy kis kötelező irodalom: 

Osztálynapló
Két évtized felejthetetlen és elfelejtett magyar hálóőrei

Köszönetnyilvánítás:

Sorozatunk nem jelenhetne meg Kárpáti Tamás segítsége nélkül, akinek ezek a kincsek digitalizálva is megvannak. Köszönet illeti a Népsport tudósítói gárdáját is a kiváló összefoglalókért. Belenézünk az Arcanum Adatbázisba is, mert nekik is szokott lenni releváns érdekességük.

Megjegyzés:

A sorozatot maribor és a szerethető dózsás együtt készíti, a szerző neve csak blogmotor etetésére van feltüntetve.

Olvasóink segítségét szeretnénk kérni: Szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat, javaslatokat, korabeli anyagokat, egyszóval bármit, amivel pontosítani és jobbá lehet tenni a sorozatot. Különösen örülnénk, ha volt játékosok, edzők, vezetők, játékvezetők, gyúrok, jegyszedők, szurkolók és bárki más, akinek valamilyen története, emléke van, jelentkezne nálunk és egy-egy interjúval és beszélgetéssel színesíteni tudnánk az anyagot. Elérhetőségeink: emailen a valogatott.blog@gmail.com, Twitteren @ValogatottBlog, Facebookon pedig megtalálhatóak vagyunk a https://www.facebook.com/Valogatottblog címen. Előre is köszönjük.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://valogatott.blog.hu/api/trackback/id/tr617780910

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása